Jesteś tutaj: Energia odnawialnaO spółce ∙ Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane

Farma Wiatrowa Karwice

PGE Energia Natury PEW Sp. z o. o. w maju 2014 roku podpisała umowę o budowę i serwis farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku.

Farma składa z 16 siłowni wiatrowych GE o mocy nominalnej 2,5 MW każda, tj. o łącznej mocy 40 MW. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej P50 kształtować się będzie na poziomie co najmniej 121 037 MWh brutto, co przełoży się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 100 000 Mg/rok.

W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” w dniu 14 maja 2010 r. została podpisana z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dotacji wynosi 34 874 472,19 PLN, tj. 19,047% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 183 096 929,79 PLN.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Elektrownia Wodna Oława

PGE Energia Odnawialna w latach 2011-2014 realizowała przedsięwzięcie pn.: „Elektrownia wodna Oława, w km 213+300 rzeki Odry (lokalizacja przy prawym przyczółku istniejącego jazu Oława)” w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim.

Inwestycja składała się z następujących modułów:

 • Dostawa i montaż turbozespołów
 • Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry
 • Budowa przepławki dla ryb
 • Budowa małej elektrowni wodnej
 • Przebudowa jazu Oława.

Elektrownia wodna Oława o mocy zainstalowanej 3,2 MW (2 x 1,6 MW) została oddana do eksploatacji w grudniu 2013 r. Natomiast całość prac zakończyła się w listopadzie 2014 r.

Wartość ogólna przedsięwzięcia to kwota: 54 438 534,69 PLN (netto). Inwestycja została współfinansowana pożyczką niskooprocentowaną pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 12 800 000,00 PLN oraz w formie umorzenia części pożyczki preferencyjnej w kwocie 1 433 300,00 PLN pochodzącej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne PGE Energia Odnawialna S.A. to kwota: 40 205 234,69 PLN.

Efekt ekologiczny dla niniejszego projektu polega na uniknięciu emisji poszczególnych zanieczyszczeń poprzez zastąpienie energii wytwarzanej w elektrowniach konwencjonalnych „czystą energią”, wyprodukowaną w elektrowni wodnej Oława.

Założona produkcja energii w elektrowni wodnej Oława wyniesie co najmniej 16 000 MWh rocznie, co przełoży się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 14 240 Mg/rok.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki preferencyjnej to kwota: 12 800 000,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie umorzenia części pożyczki preferencyjnej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni wodnej Krapkowice” to kwota: 1 433 300,00 PLN.

 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/

 Elektrownia Wodna Dobrzeń

Realizowane przedsięwzięcie pn.: „ Budowa Elektrowni Wodnej Dobrzeń w Kaskadzie Odry.

Całkowite koszty Projektu wyniosły 38 456 840 PLN (31 522 000 PLN netto), w tym koszty kwalifikowane 29 447 900 PLN.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych miało formę dotacji w kwocie równej 4 417 185 PLN.

W wyniku realizacji inwestycji została zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych – energii wody – na poziomie co najmniej: 6 500 MWh/rok (efekt ekologiczny). Moc zainstalowana: 1,6 MW.

Farma Wiatrowa Pelplin

Projekt „Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin” został zrealizowany w latach 2010 - 2012 przez Spółkę celową Pelplin. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w ramach Działania 9.4 "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Pelplin Sp. z o.o. oraz Ministerstwem Gospodarki w dniu 19.10.2010 r. (nr umowy: UDA-POIS.09.04.00-00-108/09-00).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 306 254 460,37 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 211 752 249,95 zł.

Dofinansowanie stanowiło 18,89% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu, tj. 40 mln zł.

Efektem zrealizowanego projektu jest nowa farma wiatrowa, składająca się z 24 elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 48 MW.

W szczególności na Farmę Wiatrową „Pelplin” składają się następujące elementy:

 • 24 elektrownie wiatrowe o mocy jednostkowej 2MW, wysokości wieży 78m i średnicy rotora 90m,
 • abonencka, przelotowa stacja elektroenergetyczna Farmy Wiatrowej Pelplin 110/20kV, 50MVA jako Główny Punkt Odbioru wytwarzanej energii (GPO),
 • przyłącze elektroenergetyczne wysokiego napięcia GPO do istniejącej napowietrznej linii WN 110kV dwoma odcinkami napowietrznej linii 110kV,
 • przyłącze kablowe SN abonencką linią kablową SN-15kV zasilające abonencki transformator 15/04kV potrzeb własnych GPO farmy,
 • linie kablowe średniego napięcia 20kV łączące elektrownie z GPO i sieć kablową łączności optotelekomunikacyjnej między elektrowniami i GPO,
 • infrastruktura drogowa zapewniająca dojazd do elektrowni wiatrowych. Łączne moce produkcyjne energii elektrycznej z wiatru będą wynosiły 48 MW na 1 godzinę pracy.

W ciągu roku farma będzie efektywnie pracować przez 2 353 godziny, przy pełnej wydajności. W związku z tym zakładana roczna moc produkcyjna brutto farmy wiatrowej będzie wynosić 112 957 MWh/rok. Wytwarzana będzie czysta ekologicznie energia elektryczna („zielona energia”) – tym samym w wyniku realizacji Przedsięwzięcia wzrośnie udział energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk

Projekt „Budowa i uruchomienie parku wiatrowego o mocy 30 MW na wierzchowinie Góry Kamieńsk” został zrealizowany w 2007 roku w województwie łódzkim i był pierwszą farmą wiatrową powstałą w ramach GK PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk składa się z 15 turbozespołów, zainstalowanych na wieżach o wysokości 85 m oraz rozpiętości łopat 70 m wirujących z szybkością do 21 obrotów na minutę. Moc znamionowa każdej turbiny wynosi 2 MW.

Inwestycja jest modelowym przykładem montażu finansowego, który obejmował w szczególności środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki niskooprocentowanej. W tym celu została podpisana umowa nr 226/OA/P/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku na kwotę 5 639 000 PLN.

Łącznie nakłady na inwestycję przewyższyły kwotę 170 mln PLN. Pozostałe źródła finansowania obejmowały:

 • dotację ze środków Fundacji EkoFundusz (środki z ekokonwersji długu na przedsięwzięcia w ochronie środowiska) – 8 045 970 PLN,
 • kredyt inwestycyjny konsorcjalny NFOŚIGW – BOŚ na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska – ok. 136 000 000 PLN,
 • oraz środki własne.

W wyniku realizacji inwestycji została zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Moc zainstalowana wyniosła 30 MW. Został również osiągnięty efekt ekologiczny w formie redukcji pyłów, SO2, NOx, CO, CO2.

Farma wiatrowa RESKO I

W 2013 r. PGE Energia Odnawialna S.A. zrealizowała projekt budowy farmy wiatrowej „RESKO I”, zlokalizowanej w gminie Resko w województwie zachodniopomorskim.

„Resko I” jest pierwszą farmą wiatrową zbudowaną na majątku własnym PGE Energia Odnawialna S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o zestaw warunków FIDIC.

Farma składa się z 7 turbin wiatrowych typu GAMESA G90, o łącznej zainstalowanej mocy 14 MW (ograniczonej w pierwszych latach do 10,5 MW). Wysokość piasty wirnika każdej z turbin wynosi 100 m, a średnica wirnika 90m. Na potrzeby transportu turbin oraz dalszej ich eksploatacji zrealizowano sieć dróg wewnętrznych o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 3580,66 m. Ponadto przy każdej z turbin został wykonany plac montażowy o wymiarach 20mx30m.

Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 26 808 MWh, co przełoży się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 23 859 Mg/rok.

W celu dofinansowania projektu "Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko" w dniu 10 czerwca 2014 r. została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.01.00-32-004/11-00. Kwota dotacji wynosi 14 039 145,57 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Drugim preferencyjnym źródłem finansowania części nakładów związanych z budową przyłącza jest dotacja na kwotę 1 948 616,17 zł, otrzymana na mocy umowy nr 918/2013/Wn16/OA-RS-ZI/D z dnia 18 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

Elektrownia fotowoltaiczna na górze Żar

PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada za obszar elektroenergetyki opartej o odnawialne źródła energii - oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Oficjalne otwarcie elektrowni fotowoltaicznej na górze Żar odbyło się 14 października 2015 roku.

Uruchomiona elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni na Górze Żar zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy. Zakładana roczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej PGE kształtować się będzie na poziomie co najmniej 550 MWh brutto.

Projekt elektrowni fotowoltaicznej wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającej stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania.

W celu dofinansowania projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w rejonie zbiornika górnego EW Żar" w dniu 23.06.2014 r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowa dotacji nr 170/2014/232/OA/aI/D. Aktualna kwota dofinansowania wynosi 624 384,00 zł, tj. 24,39% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 2 560 000,00 zł.