Szanowni Państwo,

PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Solina Myczkowce w Solinie, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w dwuetapowym (realizacyjnym) konkursie na wykonanie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, znajdującego się na działce nr 226 w Solinie.

Cel konkursu:

Uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku usługowego przy głównym deptaku prowadzącym na koronę Zapory w Solinie. Najlepsza koncepcja architektoniczno – urbanistyczna powinna wpisywać się i nawiązywać do otoczenia, podkreślając walory krajobrazowe i turystyczne tego miejsca. Zamawiający oczekuje nowoczesnej formy architektonicznej, najwyższej jakości, z zastosowaniem naturalnych materiałów budowalnych o stonowanej kolorystyce wraz z propozycją zagospodarowania przestrzeni przed frontową elewacją budynku, np. poprzez zastosowanie ogródków letnich dla lokali gastronomicznych lub otwartych witryn sklepowych z widoczną ekspozycją. Planuje się na umocnionej skarpie lewego przyczółka zapory w Solinie wprowadzenie trwałego obiektu kubaturowego o funkcji  handlowo – usługowej w miejsce tymczasowych budek handlowych oraz urządzenie ciągu pieszegoz parkletem.

Projektowany obiekt powinien przyjąć innowacyjną formę architektoniczną, przy jednoczesnym nieingerowaniu w drogę dojazdową do pobliskiej zapory.

Parametry projektowanego budynku:

- liczba kondygnacji: parterowy z możliwością poddasza użytkowego,

- podział na 7-9 oddzielnych lokali usługowych, o funkcjach: handlowych, małej gastronomii, itp.

- łączna powierzchnia zabudowy: ok 200-400m2,

- kubatura: ok 2000m3,

- możliwość łamanej linii zabudowy.

Fundamenty budynku będą powiązane ze wzmocnieniem skarpy. Szczegółowe rozwiązanie wzmocnienia będzie zawarte w dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Zamawiający udostępnia:

- mapa do celów poglądowych 1:500,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina nr uchwały LVIII/479/18 z dnia 14-09-2018 opublikowane na stronie http://bip.solina.regiony.pl/zagospodarowanie-przestrzenne

Harmonogram konkursu:

ETAP 1

- do 3.07.2019 – termin składania koncepcji

- do 10.07.2019 – rozstrzygniecie konkursu - wybór koncepcji

ETAP 2

- do 31.07.2019 – zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zwycięskiej koncepcji.

- do 20.12.2019 – przekazanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, gotowej do uzyskania pozwolenia na budowę/złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Nagrody:

- zwycięska koncepcja: 4000,00 zł netto,

- 4 prace wyróżnione: do 500,00 zł netto na pokrycie poniesionych kosztów

Do koncepcji należy dołączyć ofertę cenową (w kwocie netto) ewentualnego późniejszego wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej (ETAP 2) wrazz terminem jej wykonania.

Podstawą rozstrzygnięcia konkursu będzie atrakcyjność koncepcji oraz oferta cenowa za wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej .

Wykonawca może złożyć kilka koncepcji.

Wybór koncepcji nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy z jej wykonawcą o wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Zwycięzca zostanie zaproszony do złożenia ofert przetargowej na wykonanie ETAPU 2.

Na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa autorskie majątkowe zwycięskiej koncepcji.

Zakres opracowania: rysunki w skali 1:500 - zagospodarowanie terenu naniesione na załączoną mapę, rysunki 1:100 - rzuty kondygnacji, co najmniej 1 charakterystyczny przekrój, wszystkie elewacje, opis z zaznaczeniem charakterystycznych elementów koncepcji, min. 2 wizualizacje (w tym widok z lotu ptaka oraz widok frontowej elewacji z perspektywy człowieka) oraz opcjonalnie schematy funkcjonalne, schematy ideowe kreowania koncepcji.

Prosimy o oszacowanie jaką kwotę Wykonawca zakłada na realizacja całej inwestycji.

Koncepcje  należy przesyłać e-mailem na adres: adam.moscicki@gkpge.pl w formie .pdf i .dwg (rysunki) oraz jpg (wizualizacje).

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego w celu uzupełnienia materiałów, odpowiedzi na pytania lub wizję w terenie jest Adam Mościcki tel. 601301254.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania naszym konkursem.

 

pgeeo_site