Komisja do spraw przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu BIO – ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również: Komisja) działając na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 4/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu II kadencji spółki BIO – ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Spółka”).

I. Kandydatem na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu powinna być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 5. nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

II. Kandydatem na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiegona podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracęna podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Dodatkowym atutem kandydata na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu będzie:

 1. ukończone studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych lub technicznych, potwierdzone odpowiednim dyplomem;
 2. doświadczenie w przygotowaniu i  zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, w szczególnościz zakresu OZE;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na przygotowaniei realizację inwestycji;
 4. doświadczenie w przygotowaniu i realizacji operacji kapitałowych, w szczególności operacji M&A;
 5. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi prawa handlowego.

IV.  Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
 6. oświadczenie dotyczące braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
 7. oświadczenie dotyczące braku prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie kwalifikacyjnym,
 8. oświadczenie o niepodleganiu określonym w (1) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz w (2) ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego;
 9. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

V. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydataza zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie,przy ul. Ogrodowej 59 a, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach8.00 - 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 czerwca 2018 r. o godz. 12.00. Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

BIO – ENERGIA Sp. z o.o.            

ul. Ogrodowa 59 a         

00-876 Warszawa           

(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki BIO – ENERGIA Sp. z o.o.”.

VII.  Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

VIII. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do 3 lipca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 59 a, w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00. Kandydatom udostępnione zostaną:

 1. aktualny odpis Spółki z KRS;
 2. Akt założycielski Spółki;
 3. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r;
 4. schemat grupy kapitałowej PGE Energia Odnawialna S.A.

Informacje dostępne będą również na stronie internetowej spółki PGE Energia Odnawialna S.A. www.pgeeo.pl „Konkurs na Prezesa Zarządu spółki BIO – ENERGIA Sp. z o.o.”.

IX.  Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 59 a, w dniu 28 czerwca 2018 r.

X.  Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie 3 lipca 2018 r. – 4 lipca 2018 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 59 a. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XII.  Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XIII.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:

 1. wiedza o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
 2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

XIV.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XV.  Komisja zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVI.  Administratorem danych osobowych jest BIO – ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59 a. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnegona Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki BIO – ENERGIA Sp. z o.o. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana,we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

XVII.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie, zostaną zniszczone.