Termin aukcji: 28 września 2017; godzina 11.00

Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A

Szczegółowa informacja dotycząca Nieruchomości umieszczona jest na stronie internetowej Spółki – adres: www.pgeeo.pl, a także dostępna w siedzibie Spółki;

Nieruchomość może być udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: 605350040 lub (+48 22) 433 1216), z zastrzeżeniem, że lokale garażowe położone w Czymanowie będą udostępnione do obejrzenia w terminie 18-22 września 2017r.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej Nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: BANK PKO BP S.A. NR 59 1020 1026 0000 1002 0248 6173 z dopiskiem Nieruchomość nr…. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 27 września 2017r.(data wpływu środków na rachunek Spółki).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu Uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez Uczestników aukcji przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z Uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez Uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez Uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości.

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży Nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży Nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży Nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę.

Wniesienie wadium oznacza, że Uczestnik aukcji:

  • zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,
  • zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej Nieruchomości.

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem Nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży Nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej;

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z Ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczących sprzedaży Nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.