Pisemne wnioski można składać do dnia 30 kwietnia 2018 roku(*) na adres:     

PGE Energia Odnawialna S.A.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami

38-610 Solina

Wniosek powinien zawierać:

  • dane Wnioskodawcy (tel. kontaktowy, adres e-mail),
  • opis przedmiotu dzierżawy (położenie, nr działki, powierzchnia),
  • określenie celu dzierżawy,
  • dokument urzędowy potwierdzający dane Wnioskodawcy (odpis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG lub kserokopia dokumentu tożsamości),
  • załącznik graficzny w postaci mapy ewidencji gruntów wykonany przez geodetę uprawnionego z zaznaczoną jednoznaczniei obmierzoną powierzchnią wnioskowaną do dzierżawy,
  • uzasadnienie wydzierżawienia nieruchomości.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty upłynięcia terminu składania wniosków, zgodnie z przyjętą przez Spółkę - „Procedurą wydzierżawiania nieruchomości Spółki PGE Energia Odnawialna S.A.”

Czynsz dzierżawny określany jest na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku, gdy więcej niż jeden wnioskodawca złoży wniosek o dzierżawę tej samej nieruchomości, organizowane jest postępowanie ofertowe.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciach w przedmiotowej sprawie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (+48) 13 49 21 219.         

Równocześnie informujemy, że oprócz w/w terenów wskazanych do dzierżawy, istnieje możliwość złożenia wniosku obejmującego dowolnie wybrany fragment pasa brzegowego, pod warunkiem, że aktualnie nie podlega on dzierżawie, przy czym powierzchnia takiego wydzielenia nie może być mniejsza niż 500 m2

Wniosek powinien zawierać takie same dane jak opisane powyżej.

UWAGA: Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy, przesunięcia terminu zawarcia takiej umowy,  a także odrzucenia wniosku o dzierżawę bez rozpatrzenia, w następujących przypadkach:

  • jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zlokalizowanie wnioskowanej do dzierżawy powierzchni w konfiguracji zaproponowanej przez Wnioskodawcę,
  • jeżeli przedmiot umowy dzierżawy, obejmujący wnioskowaną nieruchomość, pomimo rozwiązania dotychczasowej umowy dzierżawy nie został zwrócony Spółce PGE EO S.A.

(*) Wnioski złożone po 30 kwietnia 2018r. kwalifikowane będą do rozpatrzenia dopiero w III i IV kw. 2018 roku.