PGE Energia Odnawialna S.A.

z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915

ogłasza aukcję na sprzedaż następujących nieruchomości:

NrPołożenieOznaczenie nieruchomości / dodatkowe informacjeNr KWCena wywoławczaWadium / Postąpienie
1.

Międzybrodzie Żywieckie, pow. żywiecki, gm. Czernichów, woj. śląskie

Prawo własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 651/5 o powierzchni 94 mkw, położonej w Międzybrodziu Żywieckim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową oznaczoną symbolem MM.BB1Z/ 00050486/3

5.990,00 zł

+ podatek VAT w wysokości 23%

599,00 zł /200,00 zł

 

Termin aukcji: 10.05.2019; godzina 10.00

Miejsce aukcji: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka - Żar,ul. Energetyków 9, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Szczegółowa informacja dotycząca Nieruchomości umieszczona jest na stronie internetowej Spółki – adres: www.pgeeo.pl, a także dostępna w siedzibie Spółki bądź w Oddziale ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim;

Nieruchomość może być udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu [ (+48) 33 486 8323].

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej Nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: BANK PKO BP S.A. NR 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość nr 651/5 . Termin wniesienia wadium upływa w dniu 08.05.2019 r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu Uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez Uczestników aukcji przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z Uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez Uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez Uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości. Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży Nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży Nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży Nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę (jednak nie później niż 60 dni licząc od dnia zakończenia aukcji) lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę.

Wszystkie dodatkowe koszty i opłaty związane z przeniesieniem prawa do Nieruchomości pokrywa Nabywca.

Wniesienie wadium oznacza, że Uczestnik aukcji:

-  zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,

-  zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej Nieruchomości oraz jej położenie (granice).

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem Nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży Nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej; Wymagane może być zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży z uwagi na ustawowe prawo pierwokupu, przy czym koszty takiej umowy poniesie nabywca.

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z Ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczących sprzedaży Nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).

pgeeo_site