Położenie

Oznaczenie nieruchomości / dodatkowe informacje

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

Międzybrodzie Żywieckie

 gm. Czernichów

woj. śląskie

Niezabudowana nieruchomość gruntowa jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego, oznaczona jako działki gruntu o nr 1277/1, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/16, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/8, 1277/9, 1277/20 o łącznej powierzchni 6178 m2; MPZP – usługi turystyki i wypoczynku (UT10).

BB1Z/00077338/6

1.229.000,00 zł netto

+ VAT (23%)

122.900,00 zł

24.600,00 zł

Termin aukcji: 26 maja 2022r. godzina 12.00

Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A

 

 

 

Termin aukcji: 26 maja 2022r. godzina 12.00

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki – adres: https://pgeeo.pl/Nieruchomosci/sprzedaz/aukcja, a także dostępne są w siedzibie Spółki.

Nieruchomość może zostać udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: +48 13 492 1230 lub 605 350 040).

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość Międzybrodzie Żywieckie. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25 maja 2022r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

 

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez uczestników aukcji przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę (do 60 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji).

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji:

-  zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,

-  zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej nieruchomości.

- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń położenie (w tym granice) sprzedawanej nieruchomości.

 

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej;

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.

 

Względem sprzedawanej nieruchomości może być wymagane zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (ustawowe prawa pierwokupu), przy czym koszty zawarcia takiej umowy poniesie nabywca.

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).