Nr nier.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości / dodatkowe informacje

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

 

 

1.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 7/35 o powierzchni 0,1482 ha zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynem) o powierzchni użytkowej 924 m2. Brak MPZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gosp. rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00048394/1

167.000,00 zł

 

16.700,00 zł

3.400,00 zł

 

 

 

2.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 3) o powierzchni użytkowej 62,90 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 9,60 m², łącznie 72,50 m2, i udziałem 14/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00042065/4

136.000,00 zł

13.600,00 zł

2.800,00 zł

 

 

 

3.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 4) o powierzchni użytkowej 35,20 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 7,00 m², łącznie 42,20 m2 i udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00042066/1

90.000,00 zł

9.000,00 zł

1.800,00 zł

 

 

 

4.

Koniecwałd

 gm. Sztum

woj. pomorskie

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego miasta i gminy Sztum - Mu - obszar istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno-biurową.

GD2I/00022746/3

44.000,00 zł +23% VAT

4.400,00 zł

900,00 zł

 

Termin aukcji: 5 październik 2022r. godzina 12.00

Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki – adres: https://pgeeo.pl/Nieruchomosci/sprzedaz/aukcja, a także dostępne są w siedzibie Spółki.

Nieruchomość może zostać udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: 605 350 040).

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość nr…... Termin wniesienia wadium upływa w dniu 4 października 2022r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez uczestników aukcji przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę (do 60 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji).

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji:

-  zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,

-  zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej nieruchomości.

- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń położenie (w tym granice) sprzedawanej nieruchomości.

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej;

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.

Względem sprzedawanych nieruchomości może być wymagane zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (ustawowe prawa pierwokupu), przy czym koszty zawarcia takiej umowy poniesie nabywca.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).