Nr

Położenie

Oznaczenie nieruchomości / dodatkowe informacje

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1.

Dychów,

 gm. Bobrowice

woj. lubuskie

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dychowie, oznaczonej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 307/2 obręb Dychów, gmina Bobrowice, o powierzchni 19 221 m2, zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami Pensjonatu Dychów wraz z wyposażeniem.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Gminy Bobrowice, obszar, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usług turystycznych, urządzeń rekreacyjnych i boisk sportowych.

ZG1K/ 00019040/0

2 007 500,00 zł.*

200 750,00 zł

40 200,00 zł

 

Termin aukcji: 1 lipca 2020 r.; godzina 11.00

 Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr  017A

 

Szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki – adres: www.pgeeo.pl, a także dostępne są w siedzibie Spółki.

Nieruchomość może być udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: 224331187 lub 605350040).

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem nieruchomość nr 1. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 30 czerwca 2020r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez uczestników aukcji przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę (do 60 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji).

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji:

-  zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,

-  zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej nieruchomości.

- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń położenie (w tym granice) sprzedawanej nieruchomości.

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej;

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczących sprzedaży nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.

Względem sprzedawanej nieruchomości może być wymagane zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (ustawowe prawa pierwokupu), przy czym koszty zawarcia takiej umowy poniesie nabywca.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).

 

*zwolnienie z VAT art. 43 ust. 1 pkt 10 (możliwość rezygnacji ze zwolnienia art. 43 ust. 10 i 11); za wyjątkiem wyposażenia i urządzeń stanowiących ok. 7,3% ceny, która zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

pgeeo_site