Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0211/16-00

Nazwa: "Magazyn energii adaptujący farmę PV do prac w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych"

Akronim: GridStorPV

Wartość projektu: 6 943 100,40 zł

Dofinansowanie: 3 288 789,45 zł                                 

Czas realizacji: 3 lata

Krótka informacja o projekcie:

Cele projektu: Opracowanie i wybudowanie wraz z instalacją pomiarowo-monitorującą magazynu energii o mocy 500 kVA i pojemności 750 kWh, zlokalizowanego w pobliżu istniejącej elektrowni słonecznej o mocy 500 kW na Górze Żar. Wraz z zaawansowanym układem sterowania magazyn ten będzie dostarczał szereg usług systemowych dopasowanych do wymagań użytkownika, co przełoży się na zwiększenie jakości dostarczanej energii elektrycznej pod względem jej parametrów oraz ciągłości dostaw.

Konsorcjant w projekcie: CIM-mes Projekt sp. z o.o. to firma świadcząca usługi doradztwa inżynieryjnego i badawczego na rynku krajowym i zagranicznym. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w wykonywaniu wysoko wyspecjalizowanych obliczeń inżynierskich i projektowaniu, m.in. symulacji, systemów sterowania i algorytmów optymalizacji.

Miejsce realizacji: Elektrownia PV na Górze Żar oddana w 2015 r. jest pierwszą elektrownią fotowoltaiczną w Grupie PGE. Każdy z 2400 zamontowanych paneli ma moc 250 W, łączna ich powierzchnia wynosi 3,5 tys. m2 przy mocy 600 kW.

Zlokalizowana na wysokości 740 m n.p.m. jest najwyżej położoną elektrownią fotowoltaiczną w Polsce.

Efekty:

I. Zdobycie wiedzy na temat współpracy magazynu z siecią – przygotowanie na wkraczający do Polski światowy trend budowania bateryjnych magazynów energii.
II. Profilowanie pracy farmy PV na Górze Żar – możliwość kształtowania grafiku pracy elektrowni.
III. Świadczenie usług systemowych dla OSD – przykładowe usługi:

 1. Regulacja mocy czynnej
 2. Regulacja mocy biernej
 3. Ochrona przed krótkimi i długimi przerwami   (zasilanie odbiorców o mocy 0,5 MW przez 1-1,5 godziny)
 4. Usługa pracy wyspowej
 5. Samoczynne częstotliwościowe odciążenie
 6. Samoczynne napięciowe odciążenie

Realizowane przedsięwzięcie pn.: „ Budowa Elektrowni Wodnej Dobrzeń w Kaskadzie Odry.

Całkowite koszty Projektu wyniosły 38 456 840 PLN (31 522 000 PLN netto), w tym koszty kwalifikowane 29 447 900 PLN.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych miało formę dotacji w kwocie równej 4 417 185 PLN.

W wyniku realizacji inwestycji została zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych – energii wody – na poziomie co najmniej: 6 500 MWh/rok (efekt ekologiczny). Moc zainstalowana: 1,6 MW.

Projekt „Budowa i uruchomienie parku wiatrowego o mocy 30 MW na wierzchowinie Góry Kamieńsk” został zrealizowany w 2007 roku w województwie łódzkim i był pierwszą farmą wiatrową powstałą w ramach GK PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk składa się z 15 turbozespołów, zainstalowanych na wieżach o wysokości 85 m oraz rozpiętości łopat 70 m wirujących z szybkością do 21 obrotów na minutę. Moc znamionowa każdej turbiny wynosi 2 MW.

Inwestycja jest modelowym przykładem montażu finansowego, który obejmował w szczególności środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki niskooprocentowanej. W tym celu została podpisana umowa nr 226/OA/P/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku na kwotę 5 639 000 PLN.

Łącznie nakłady na inwestycję przewyższyły kwotę 170 mln PLN. Pozostałe źródła finansowania obejmowały:

 • dotację ze środków Fundacji EkoFundusz (środki z ekokonwersji długu na przedsięwzięcia w ochronie środowiska) – 8 045 970 PLN,
 • kredyt inwestycyjny konsorcjalny NFOŚIGW – BOŚ na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska – ok. 136 000 000 PLN,
 • środki własne.

W wyniku realizacji inwestycji została zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Moc zainstalowana elektrowni „Kamieńsk” wynosi 30 MW, zaś roczna produkcja energii elektrycznej brutto kształtuje się na poziomie 55 000 MWh. Został również osiągnięty efekt ekologiczny w formie redukcji pyłów, SO2, NOx, CO, CO2.

PGE Energia Natury PEW Sp. z o. o. w maju 2014 roku podpisała umowę o budowę i serwis farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku.

Farma składa z 16 siłowni wiatrowych GE o mocy nominalnej 2,5 MW każda, co przekłada się na łączną moc 40 MW. Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto kształtuje się na poziomie 94 500 MWh.

 

W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” w dniu 14 maja 2010 r. została podpisana z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dotacji wynosi 34 874 472,19 PLN, tj. 19,047% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 183 096 929,79 PLN.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

PGE Energia Odnawialna w latach 2011-2014 realizowała przedsięwzięcie pn.: „Elektrownia wodna Oława, w km 213+300 rzeki Odry (lokalizacja przy prawym przyczółku istniejącego jazu Oława)” w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim.

Inwestycja składała się z następujących modułów:

 

 • Dostawa i montaż turbozespołów
 • Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry
 • Budowa przepławki dla ryb
 • Budowa małej elektrowni wodnej
 • Przebudowa jazu Oława.

Elektrownia wodna Oława o mocy zainstalowanej 3,2 MW (2 x 1,6 MW) została oddana do eksploatacji w grudniu 2013 r. Natomiast całość prac zakończyła się w listopadzie 2014 r.

Wartość ogólna przedsięwzięcia to kwota: 54 438 534,69 PLN (netto). Inwestycja została współfinansowana pożyczką niskooprocentowaną pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 12 800 000,00 PLN oraz w formie umorzenia części pożyczki preferencyjnej w kwocie 1 433 300,00 PLN pochodzącej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne PGE Energia Odnawialna S.A. to kwota: 40 205 234,69 PLN.

Efekt ekologiczny dla niniejszego projektu polega na uniknięciu emisji poszczególnych zanieczyszczeń poprzez zastąpienie energii wytwarzanej w elektrowniach konwencjonalnych „czystą energią”, wyprodukowaną w elektrowni wodnej Oława.

Założona produkcja energii w elektrowni wodnej Oława wyniesie co najmniej 16 000 MWh rocznie, co przełoży się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 14 240 Mg/rok.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki preferencyjnej to kwota: 12 800 000,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie umorzenia części pożyczki preferencyjnej przeznaczonej na przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni wodnej Krapkowice” to kwota: 1 433 300,00 PLN.

 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Projekt „Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin” został zrealizowany w latach 2010 - 2012 przez Spółkę celową Pelplin. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w ramach Działania 9.4 "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Pelplin Sp. z o.o. oraz Ministerstwem Gospodarki w dniu 19.10.2010 r. (nr umowy: UDA-POIS.09.04.00-00-108/09-00).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 306 254 460,37 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 211 752 249,95 zł.

Dofinansowanie stanowiło 18,89% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu, tj. 40 mln zł.

Efektem zrealizowanego projektu jest nowa farma wiatrowa, składająca się z 24 elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 48 MW.

W szczególności na Farmę Wiatrową „Pelplin” składają się następujące elementy:

 • 24 elektrownie wiatrowe o mocy jednostkowej 2MW, wysokości wieży 78m i średnicy rotora 90m,
 • abonencka, przelotowa stacja elektroenergetyczna Farmy Wiatrowej Pelplin 110/20kV, 50MVA jako Główny Punkt Odbioru wytwarzanej energii (GPO),
 • przyłącze elektroenergetyczne wysokiego napięcia GPO do istniejącej napowietrznej linii WN 110kV dwoma odcinkami napowietrznej linii 110kV,
 • przyłącze kablowe SN abonencką linią kablową SN-15kV zasilające abonencki transformator 15/04kV potrzeb własnych GPO farmy,
 • linie kablowe średniego napięcia 20kV łączące elektrownie z GPO i sieć kablową łączności optotelekomunikacyjnej między elektrowniami i GPO,
 • infrastruktura drogowa zapewniająca dojazd do elektrowni wiatrowych. Łączne moce produkcyjne energii elektrycznej z wiatru będą wynosiły 48 MW na 1 godzinę pracy.

Roczna produkcja brutto kształtuje się na poziomie 99 250 MWh.

 

W 2013 r. PGE Energia Odnawialna S.A. zrealizowała projekt budowy farmy wiatrowej „RESKO I”, zlokalizowanej w gminie Resko w województwie zachodniopomorskim.

„Resko I” jest pierwszą farmą wiatrową zbudowaną na majątku własnym PGE Energia Odnawialna S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o zestaw warunków FIDIC.

Farma składa się z 7 turbin wiatrowych typu GAMESA G90, o łącznej zainstalowanej mocy 14 MW (ograniczonej w pierwszych latach do 10,5 MW). Wysokość piasty wirnika każdej z turbin wynosi 100 m, a średnica wirnika 90m. Na potrzeby transportu turbin oraz dalszej ich eksploatacji zrealizowano sieć dróg wewnętrznych o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 3580,66 m. Ponadto przy każdej z turbin został wykonany plac montażowy o wymiarach 20mx30m.

Roczna produkcja energii elektrycznej brutto kształtuje się na poziomie 26 000 MWh, co przekłada się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 20 000 Mg/rok.

W celu dofinansowania projektu "Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko" w dniu 10 czerwca 2014 r. została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.01.00-32-004/11-00. Kwota dotacji wynosi 14 039 145,57 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Drugim preferencyjnym źródłem finansowania części nakładów związanych z budową przyłącza jest dotacja na kwotę 1 948 616,17 zł, otrzymana na mocy umowy nr 918/2013/Wn16/OA-RS-ZI/D z dnia 18 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

 

PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada za obszar elektroenergetyki opartej o odnawialne źródła energii - oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Oficjalne otwarcie elektrowni fotowoltaicznej na górze Żar odbyło się 14 października 2015 roku.

Uruchomiona elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni na Górze Żar zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy. Zakładana roczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej PGE kształtować się będzie na poziomie co najmniej 550 MWh brutto.

Projekt elektrowni fotowoltaicznej wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającej stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania.

W celu dofinansowania projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w rejonie zbiornika górnego EW Żar" w dniu 23.06.2014 r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowa dotacji nr 170/2014/232/OA/aI/D. Aktualna kwota dofinansowania wynosi 624 384,00 zł, tj. 24,39% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 2 560 000,00 zł.

 

pgeeo_site