Projekt „Budowa i uruchomienie parku wiatrowego o mocy 30 MW na wierzchowinie Góry Kamieńsk” został zrealizowany w 2007 roku w województwie łódzkim i był pierwszą farmą wiatrową powstałą w ramach GK PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk składa się z 15 turbozespołów, zainstalowanych na wieżach o wysokości 85 m oraz rozpiętości łopat 70 m wirujących z szybkością do 21 obrotów na minutę. Moc znamionowa każdej turbiny wynosi 2 MW.

Inwestycja jest modelowym przykładem montażu finansowego, który obejmował w szczególności środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki niskooprocentowanej. W tym celu została podpisana umowa nr 226/OA/P/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku na kwotę 5 639 000 PLN.

Łącznie nakłady na inwestycję przewyższyły kwotę 170 mln PLN. Pozostałe źródła finansowania obejmowały:

  • dotację ze środków Fundacji EkoFundusz (środki z ekokonwersji długu na przedsięwzięcia w ochronie środowiska) – 8 045 970 PLN,
  • kredyt inwestycyjny konsorcjalny NFOŚIGW – BOŚ na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska – ok. 136 000 000 PLN,
  • środki własne.

W wyniku realizacji inwestycji została zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Moc zainstalowana elektrowni „Kamieńsk” wynosi 30 MW, zaś roczna produkcja energii elektrycznej brutto kształtuje się na poziomie 55 000 MWh. Został również osiągnięty efekt ekologiczny w formie redukcji pyłów, SO2, NOx, CO, CO2.

pgeeo_site