Realizowane przedsięwzięcie pn.: „ Budowa Elektrowni Wodnej Dobrzeń w Kaskadzie Odry.

Całkowite koszty Projektu wyniosły 38 456 840 PLN (31 522 000 PLN netto), w tym koszty kwalifikowane 29 447 900 PLN.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych miało formę dotacji w kwocie równej 4 417 185 PLN.

W wyniku realizacji inwestycji została zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych – energii wody – na poziomie co najmniej: 6 500 MWh/rok (efekt ekologiczny). Moc zainstalowana: 1,6 MW.

pgeeo_site