Projekt „Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin” został zrealizowany w latach 2010 - 2012 przez Spółkę celową Pelplin. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w ramach Działania 9.4 "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Pelplin Sp. z o.o. oraz Ministerstwem Gospodarki w dniu 19.10.2010 r. (nr umowy: UDA-POIS.09.04.00-00-108/09-00).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 306 254 460,37 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 211 752 249,95 zł.

Dofinansowanie stanowiło 18,89% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu, tj. 40 mln zł.

Efektem zrealizowanego projektu jest nowa farma wiatrowa, składająca się z 24 elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 48 MW.

W szczególności na Farmę Wiatrową „Pelplin” składają się następujące elementy:

  • 24 elektrownie wiatrowe o mocy jednostkowej 2MW, wysokości wieży 78m i średnicy rotora 90m,
  • abonencka, przelotowa stacja elektroenergetyczna Farmy Wiatrowej Pelplin 110/20kV, 50MVA jako Główny Punkt Odbioru wytwarzanej energii (GPO),
  • przyłącze elektroenergetyczne wysokiego napięcia GPO do istniejącej napowietrznej linii WN 110kV dwoma odcinkami napowietrznej linii 110kV,
  • przyłącze kablowe SN abonencką linią kablową SN-15kV zasilające abonencki transformator 15/04kV potrzeb własnych GPO farmy,
  • linie kablowe średniego napięcia 20kV łączące elektrownie z GPO i sieć kablową łączności optotelekomunikacyjnej między elektrowniami i GPO,
  • infrastruktura drogowa zapewniająca dojazd do elektrowni wiatrowych. Łączne moce produkcyjne energii elektrycznej z wiatru będą wynosiły 48 MW na 1 godzinę pracy.

Roczna produkcja brutto kształtuje się na poziomie 99 250 MWh.

 

pgeeo_site