W 2013 r. PGE Energia Odnawialna S.A. zrealizowała projekt budowy farmy wiatrowej „RESKO I”, zlokalizowanej w gminie Resko w województwie zachodniopomorskim.

„Resko I” jest pierwszą farmą wiatrową zbudowaną na majątku własnym PGE Energia Odnawialna S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o zestaw warunków FIDIC.

Farma składa się z 7 turbin wiatrowych typu GAMESA G90, o łącznej zainstalowanej mocy 14 MW (ograniczonej w pierwszych latach do 10,5 MW). Wysokość piasty wirnika każdej z turbin wynosi 100 m, a średnica wirnika 90m. Na potrzeby transportu turbin oraz dalszej ich eksploatacji zrealizowano sieć dróg wewnętrznych o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 3580,66 m. Ponadto przy każdej z turbin został wykonany plac montażowy o wymiarach 20mx30m.

Roczna produkcja energii elektrycznej brutto kształtuje się na poziomie 26 000 MWh, co przekłada się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 20 000 Mg/rok.

W celu dofinansowania projektu "Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko" w dniu 10 czerwca 2014 r. została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.01.00-32-004/11-00. Kwota dotacji wynosi 14 039 145,57 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Drugim preferencyjnym źródłem finansowania części nakładów związanych z budową przyłącza jest dotacja na kwotę 1 948 616,17 zł, otrzymana na mocy umowy nr 918/2013/Wn16/OA-RS-ZI/D z dnia 18 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

 

pgeeo_site