Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych i wykorzystywanych w procesie zawierania i realizacji umów przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A (dalej PGE EO S.A.)

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: iod.eosa@gkpge.pl, pod numerem telefonu 885 773 360 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, otrzymaliśmy te dane bezpośrednio od Ciebie lub od przedstawiciela podmiotu (firmy, którą reprezentujesz lub dla której pracujesz) z którym negocjujemy lub zawieramy umowę.

IV. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie:

  1. W celu realizacji uprawnień i zobowiązań PGE EO S.A. wynikających z umowy, w szczególności poprzez prowadzenie rozmów, korespondencji lub poprzez innego rodzaju kontakty z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jeżeli zajdzie taka potrzeba.
  3. W celu prowadzenia wszelkiego rodzaju negocjacji lub ustaleń związanych z prowadzeniem rozmów pomiędzy PGE EO S.A. a reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.
  4. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

W każdym z wymienionych wyżej celów podstawą przetwarzania jest tzw. uzasadniony interes PGE EO S.A., czyli podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PGE EO S.A. polega na zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej poprzez umożliwienie zawierania i realizacji umów z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartych umów.

V. Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w zakresie danych kontaktowych, tj. imię, nazwisko, nazwa pracodawcy lub innego podmiotu, który jest przez Ciebie reprezentowany, zajmowane stanowisko, służbowe numer telefonu i adres email.

VI. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej umowy, a jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie, do czasu zakończenia negocjacji. W każdym przypadku okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGE EO S.A..

VIII. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom z Grupy PGE, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz naszym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

IX. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Informujemy, że w procesie zawierania i realizacji umów, jak również dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.