Trwającemu od XVIII wieku rozwojowi przemysłu, którego głównym motorem jest dążenie do podnoszenia jakości życia ludzi, towarzyszy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię. Do drugiej połowy XX wieku tylko nieliczni zastanawiali się nad długofalowymi konsekwencjami wzrostu konsumpcji w skali globalnej – zanieczyszczeniem atmosfery, gleby i wody, a także stopniowym wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Dopiero zderzenie z problemami, takimi jak: zmiany klimatyczne, ograniczenie dostępności zasobów wody pitnej oraz pojawienie się nowych kategorii chorób cywilizacyjnych, skłoniło społeczność międzynarodową do poszukiwań alternatywnych dróg rozwoju.

Jedną z najważniejszych kwestii znajdujących się w centrum uwagi współczesnego świata jest konieczność dalszego zwiększenia produkcji energii z uwzględnieniem wpływu nowych mocy i rozwiązań na ekosystem. Uczestnicy rynku energetycznego realizują projekty, które można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • Modyfikacja konwencjonalnych metod pozyskiwania energii. W Polsce, gdzie sektor energetyczny opiera się przede wszystkim na spalaniu węgla, rozwijana jest gałąź czystych technologii węglowych. Jednym z liderów wykorzystania tego typu rozwiązań w skali kraju jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, czyli technologii, które z natury są mniej niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Rynek OZE jest główną przestrzenią, w której rozwija się PGE Energia Odnawialna S.A.

 

 

 

W ustawie Prawo energetyczne Odnawialne Źródła Energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”. Tak więc Odnawialne Źródła Energii to takie, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - zasób odnawia się w krótkim czasie.

Szczególny nacisk na rozwój energetyki odnawialnej kładą państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wspólnie postanowiły do 2020 r. zwiększyć udział energii z OZE do poziomu 20% całkowitego zużycia energii w UE. Zielona Energia znajduje także wsparcie w prawodawstwie krajowym - zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii w 2020 r. ma wzrosnąć co najmniej do poziomu 15%.

Wprowadzony w 2005 r. system wsparcia OZE promuje wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej poprzez wydawanie tak zwanych Świadectw Pochodzenia. Zgodnie z Prawem energetycznym przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym mają obowiązek uzyskania odpowiedniej liczby Świadectw Pochodzenia i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki bądź uiszczenia opłaty zastępczej.

pgeeo_site