Wieloletnia eksploatacja spowodowała pogorszenie się stanu technicznego obiektu czego efektem było podjęcie decyzji, zmierzającej do przeprowadzenia procesu modernizacji obiektu. Zakres zrealizowanych prac modernizacyjnych w 2010r i 2011 r dotyczył dwóch odcinków w km. 2,5-4,7 i w km. 8,1 -12,9 .

Proces modernizacji poprzedziło opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PF-U) w 2009 r i dokonanie wyboru Wykonawcy prac modernizacyjnych w procedurze przetargu publicznego w 2010r .

Podstawowym założeniem przeprowadzenia prac było zapewnienie możliwości eksploatacji obiektu w ciągu całego procesu realizacyjnego przy ograniczeniu piętrzenia wody w kanale (maksymalnie) o 1,8m.

Prace modernizacyjne zostały wykonane w okresie od 19.07.2010 r do 30.11.2011r. Zrealizowany zakres prac remontowo‑ modernizacyjnych dotyczył  łącznie długości ok. 7,0 km t.j. ok. 30% całkowitej długości kanału.

W zakresie prac wykonano umocnienie i uszczelniane skarp wewnętrznych kanału na odcinkach obwałowanych w wysokim nasypie oraz umocnienie kanału z funkcją drenażu na odcinkach kanału biegnących w nasypo - wykopie i głębokim wykopie.

Zabezpieczenie skarp wykonano przy użyciu koszy siatkowo –kamienno-filtracyjnych. Skarpy wewnętrzne kanału w strefie górnej w zakresie wahań zwierciadła wody roboczej zostały zabezpieczone płytami żelbetowymi o grubości 20cm.

Na zmodernizowanych odcinakach przebudowano górne części nasypów (obwałowań).

W miejscach o maksymalnych zwierciadłach wody gruntowej w otoczeniu zostały dodatkowo wykonane drenaże wgłębne poprawiające warunki odwodnienia skarp kanału w górnych jej fragmentach. Wykonawcą prac było konsorcjum firm : Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. , BE Beton z Nowogrodu Bobrzańskiego i MC Construction Sp. z o.o. z Gdańska.

pgeeo_site