Grupa PGE powiększa portfel lądowych farm wiatrowych

01.04.2022

PGE podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc. do blisko 770 MW. Akwizycja zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po zakończeniu procesu przejęcia PGE będzie posiadać 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

Segment Energetyki Odnawialnej w 2021 roku po raz pierwszy w historii działalności Grupy PGE wypracował zysk EBITDA przekraczający 1 mld zł. Uzyskany wynik świadczy o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE. Zapowiadana przez nas duża akwizycja trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW wzmacnia zielony kierunek transformacji energetycznej Grupy PGE. Z mocą zainstalowana blisko 770 MW w technologii lądowych farm wiatrowych umacniamy swoją pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie z 683 MW do 767 MW oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7.117 MW).

Farmy będące przedmiotem akwizycji, znajdują się w trzech różnych województwach; województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie aktywa będące przedmiotem transakcji to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 80 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Gdyni. Wszystkie nabywane farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej, które zabezpieczają wyprodukowane wolumeny do 2030 r. Farmy do ok. 2030 r. będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Farmy charakteryzują się wysoką produktywnością - w szczególności Farma Wiatrowa Radzyń, której wykorzystanie mocy netto na poziomie powyżej 3 400 FLH (ang. full load hours) zbliżone jest do wartości osiąganych przez morskie farmy wiatrowe. Dodatkowo Farma Wiatrowa Ścieki zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie FW Skoczykłody nabytej przez PGE w 2020 r., co pozwoli wygenerować dodatkowe synergie w ramach Grupy.

Transakcja jest elementem realizacji naszej strategii do 2030 roku, która zakłada, że w 2030 r. będziemy posiadać 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych, co zostanie osiągnięte również poprzez akwizycje. Długoterminowym celem strategicznym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej naszej Grupy do 2050 roku oraz dostarczanie 100 proc. zielonej energii dla klientów. Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii oraz akwizycje w tym obszarze przyczynią się do realizacji tego celu.

Akwizycja jest realizowana przez PGE Energia Odnawialna, która zawarła z Vanadium Holdco Limited warunkową umowę sprzedaży.  W jej wyniku nabędzie 100 proc. udziałów w spółce Collfield Investments, posiadającej 100 proc. udziałów w trzech spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Warunkiem zawieszającym transakcji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamknięcie Transakcji planowane jest w II kwartale 2022 r. Wartość transakcji wyniesie powyżej 900 mln zł (w tym gotówka zgromadzona na rachunkach Collfield oraz jej spółek zależnych) i zostanie obliczona na dzień zamknięcia transakcji w oparciu o odpowiednie mechanizmy określone w podpisanej warunkowej umowie nabycia udziałów.