Informacja o rozstrzygnięciu

20.11.2020

Jako organizator otwartego naboru na Partnera/Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny; Schemat 3.1 A; Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), 

informujemy, że do zawarcia Partnerstwa zakwalifikowano następujące podmioty uczestniczące w naborze:

  • Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 45 pkt.
  • Gmina Miejska Zawidów -35 pkt.
  • Gmina Zgorzelec – 20 pkt.
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zawidowie – 20 pkt.