Konferencja: Dialog społeczny w regionie – dziś i jutro

20.11.2009

Dialog społeczny stoi dzisiaj przed dużym wyzwaniem. Musi zmierzyć się z problemami przyszłości, które będą następstwem procesów: globalizacji, starzenia się społeczeństw, dezurbanizacji, migracji zagranicznych, zmian klimatycznych, wyczerpania się naturalnych zasobów źródeł energii, czy ewentualnych kryzysów finansowych na świecie. Aby stworzyć koncepcję przeciwdziałania tym problemom, konieczne jest rozpoczęcie otwartej debaty, która pozwoli na wypracowanie metod przeciwdziałania konsekwencjom przemian cywilizacyjnych. Uniknięcie sytuacji kryzysowych w skali globalnej możliwe będzie dzięki wzmocnieniu dialogu na poziomach regionalnych.

Celem konferencji „Dialog społeczny w regionie – dziś i jutro” jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na rozbudowanie relacji między instytucjami uczestniczącymi w dialogu społecznym na Mazowszu, jak również wymiana know-how Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego z całej Polski. Spotkanie posłuży wzmocnieniu roli dialogu społecznego, niezwykle ważnego dla planowania rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Pokaże również, jak wiele organizacji, instytucji i firm na Mazowszu zauważa potrzebę wypracowania wspólnego języka dla rozwiązywania konfliktów. Misją Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie jest zaproponowanie wszystkim zainteresowanym grupom (pracownikom, pracodawcom, organizacjom pozarządowym, mediatorom, środowiskom naukowym, uczestnikom dialogu społecznego, mediom) alternatywnych sposobów zażegnywania sporów.

Podczas konferencji, która odbędzie się 2 grudnia 2009 roku w godzinach 10.00 -16.00 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, doświadczenia wymieniać będą: partnerzy społeczni, przedstawiciele WKDS-ów z pozostałych regionów, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, mediatorzy z listy przy MPiPS.

Patronem medialnym wydarzenia jest Wolters Kluwer.