Modernizacja kanału derywacyjnego EW Dychów 2010-2011

14.12.2012

W dniu 13.12.2011 roku w Dychowie miało miejsce oficjalne zakończenie modernizacji kanału derywacyjnego EW Dychów.

Wieloletnia eksploatacja spowodowała pogorszenie się stanu technicznego obiektu czego efektem było podjęcie decyzji, zmierzającej do przeprowadzenia procesu modernizacji obiektu. Zakres zrealizowanych prac modernizacyjnych w 2010r i 2011 r dotyczył dwóch odcinków w km. 2,5-4,7 i w km. 8,1 -12,9 .

Proces modernizacji poprzedziło opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PF-U) w 2009 r i dokonanie wyboru Wykonawcy prac modernizacyjnych w procedurze przetargu publicznego w 2010r .

Podstawowym założeniem przeprowadzenia prac było zapewnienie możliwości eksploatacji obiektu w ciągu całego procesu realizacyjnego przy ograniczeniu piętrzenia wody w kanale (maksymalnie) o 1,8m.

Prace modernizacyjne zostały wykonane w okresie od 19.07.2010 r do 30.11.2011r. Zrealizowany zakres prac remontowo‑ modernizacyjnych dotyczył  łącznie długości ok. 7,0 km t.j. ok. 30% całkowitej długości kanału.

W zakresie prac wykonano umocnienie i uszczelniane skarp wewnętrznych kanału na odcinkach obwałowanych w wysokim nasypie oraz umocnienie kanału z funkcją drenażu na odcinkach kanału biegnących w nasypo - wykopie i głębokim wykopie.

Zabezpieczenie skarp wykonano przy użyciu koszy siatkowo –kamienno-filtracyjnych. Skarpy wewnętrzne kanału w strefie górnej w zakresie wahań zwierciadła wody roboczej zostały zabezpieczone płytami żelbetowymi o grubości 20cm.

Na zmodernizowanych odcinakach przebudowano górne części nasypów (obwałowań).

W miejscach o maksymalnych zwierciadłach wody gruntowej w otoczeniu zostały dodatkowo wykonane drenaże wgłębne poprawiające warunki odwodnienia skarp kanału w górnych jej fragmentach. Wykonawcą prac było konsorcjum firm : Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. , BE Beton z Nowogrodu Bobrzańskiego i MC Construction Sp. z o.o. z Gdańska.