Nabór na Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14.09.2020

PGE Energia Odnawialna S.A. ogłasza otwarty nabór na Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny; Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu realizację przedsięwzięcia mającego na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

II. Oczekiwania wobec Partnera

1. Udział w opracowaniu ogólnej koncepcji projektu, wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

2. Wspólne realizowanie projektu - aktywne uczestnictwo i współpraca z koordynatorem projektu, współpraca w zakresie zarządzania, rozliczania, monitoringu i ewaluacji oraz promocji projektu.

3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł;

 4. Wkład Partnera w realizację projektu: zasoby ludzkie, techniczne lub inne niezbędne do realizacji działań partnera w ramach projektu.

III. Kryteria wyboru Partnera:

1.Kryteria formalne – oceniane na zasadzie „spełnia/nie spełnia”:

1) Przynależność do Południowo-Zachodniego Klastra Energii

2)Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie części zadań w projekcie powierzonych partnerowi – oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie V lit. e) – h).

Oferty niespełniające choćby jednego kryterium oceny formalnej zostaną odrzucone z dalszego postępowania.

2.Kryteria oceny merytorycznej

1) Deklarowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa:

a) zasoby techniczne oceniane pod kątem realizacji projektu 0-5 pkt.

b) zasoby ludzkie wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia:

za wykazanie do 2 osób mających doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w szczególności współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – 5 pkt.

za wykazanie powyżej 2 osób mających doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w szczególności współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – 10 pkt.

2) Doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, oraz w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.

a) za udokumentowanie doświadczenia w 1 projekcie – 5 pkt.

b) za udokumentowanie doświadczenia w 2 projektach – 10 pkt.

c) za udokumentowanie doświadczenia w 3 projektach – 15 pkt.

d) za udokumentowanie doświadczenia w 4 i więcej projektach – 20 pkt.

3) Koncepcja realizacji działań przewidzianych w projekcie – 0-20 pkt.

4) Referencje, wyróżnienia za prowadzoną działalność – 5 pkt.

 

IV. Termin i sposób składania ofert Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Otwarty nabór na Partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachOś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny; Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

Oferty należy przesłać na adres: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa lub mail sekretariat.eosa@gkpge.pl

Niekompletne dokumenty lub dokumenty które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu do PGE Energia Odnawialna S.A.

V. Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia Partnera – załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;

b) opracowanie koncepcji realizacji projektu – załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;

c) dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących (kopia potwierdzona za zgodność wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);

d) statut;

e) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno – finansowe za poprzedni rok budżetowy;

f) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego;

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne z ZUS;

h) oświadczenie podmiotu składającego zgłoszenie - Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;

i) inne niż w/w oświadczenia i dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze;

Dokumenty o których mowa w lit. c - e mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Złożone przez podmiot oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny Partner przyjmuje do wiadomości, że projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji projektu.

Obowiązujące przepisy udostępnione są na http://dip.dolnyslask.pl/

VI. Termin składania ofert – do 17.11.2020 roku, do godz. 12.00.

VII. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej www.pgeeo.pl w ciagu 3 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu.

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu.

3. Unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą RPO WD, a tym samym nie uzyskania odpowiedniego finansowania z EFRR lub zmiany trybu naboru projektów.