PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych wdrażając procedurę RCM

19.01.2018

PGE Energia Odnawialna jako jedna z pierwszych spółek w branży wiatrowej w Polsce wdrożyła procedurę Reliability-Centered Maintenance (RCM). Celem pilotażowego programu realizowanego na Farmie Wiatrowej Lake Ostrowo w Jagniątkowie była analiza techniczno-ekonomiczna elektrowni pod względem niezawodności. Kolejne tego typu analizy zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie na innych farmach wiatrowych PGE EO.

W ramach procedury Reliability-Centered Maintenance na należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lake Ostrowo w Jagniątkowie przeanalizowano 17 turbin każda o mocy 1,8 MW. W ramach przyjętej metodologii wyodrębniono 8 układów głównych oraz 41 urządzeń. Dla każdego z nich przygotowano wielowymiarowy system oceny pod kątem ryzyka utraty ich funkcjonalności. Dokonano ponadto analizę dotychczasowych działań serwisowych oraz działań prewencyjnych. Cała metodologia została z kolei tak dostosowana, by uwzględniała ocenę działań związanych z obsługą farmy wiatrowej i ponoszonych kosztów do końca planowanego czasu eksploatacji elektrowni, czyli 2027 r.

Przeprowadzone badania wykazały, że obecne plany utrzymania ruchu na FW Lake Ostrowo są na bardzo wysokim poziomie. Zespół serwisowy składający się z pracowników PGE EO ma duże doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji obiektu oraz usuwaniu bieżących awarii i usterek. Dokonano jedynie niewielkie zmiany w dotychczasowych listach serwisowych oraz przygotowano procedurę postępowania w sytuacji pojawiania się awarii ukrytych.

Analiza wykazała również, że stan techniczny turbin w Jagniątkowie jest w wystarczającym zakresie kontrolowany pod kątem produkcji oraz aktualnych parametrów eksploatacyjnych. System informatyczny SCADA umożliwia z kolei stałe monitorowanie stanu prac urządzeń, a w przypadku awarii i usterek informuje pracowników o nieprawidłowościach.

Rekomendacje, które wynikały z procedury RCM dotyczyły poprawy gospodarki magazynowej i procesu pozyskiwania części zamiennych. Wprowadzenie tych zmian ma przynieść oszczędności elektrowni w wyniku nieutraconego przychodu związanego z np. awarią głównych komponentów. We współpracy z PGE Systemy wprowadzono również do systemu zarządzania majątkiem SAP PM plany pracy oraz plany obsługi turbin wiatrowych, co uprościło procedurę tworzenia zleceń na cykliczne prace serwisowe.

RCM jest metodologią znaną, cenioną i szeroko stosowaną na całym świecie w takich branżach jak: lotnictwo cywilne i wojskowe, energetyka, transport publiczny, przemysł naftowy oraz gazowy. Obejmuje różne obszary: od diagnostyki technicznej, planowania i harmonogramowania pracy, przez zarządzanie częściami zamiennymi i środkami eksploatacyjnymi, po budżetowanie oraz zarządzanie cyklem życia obiektów.

.