PGE Energia Odnawialna uzyskała wpis do rejestru prowadzonego przez UDT dotyczącego "Certyfikowanego Serwisu FW"

28.03.2024

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE jest jedną z 10 firm w kraju posiadających ten certyfikat.

 

 

Zgodnie z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych każdy eksploatujący elektrownię wiatrową o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 metrów lub o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 100 kW, ma obowiązek poddawać elementy techniczne elektrowni wiatrowej czynnościom i przeglądom serwisowym. Są one realizowane zgodnie z zaleceniami i częstotliwością określoną w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji elektrowni wiatrowej. Zgodnie z powyższą ustawą od 23 kwietnia 2024 roku, przeglądy takie będą mogły być realizowane wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiedni certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

W związku z pojawieniem się tych wymagań Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej w PGE Energia Odnawialna już w 2023 roku rozpoczął prace przygotowawcze do postępowania certyfikacyjnego, polegające na potwierdzeniu, iż posiada on odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych Elektrowni Wiatrowych, w tym dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem. Skala realizowanej przez PGE EO eksploatacji Elektrowni Wiatrowych jest największą w kraju i jednocześnie charakteryzuje ją przeważający udział farm wiatrowych serwisowanych własnymi siłami (86%). Z uwagi na ten fakt, jak również istotne zróżnicowanie floty, rzetelne przygotowanie kompletu dokumentacji certyfikacyjnej wymagało znacznego zaangażowania. Proces przygotowawczy dostosowujący wdrożone procedury do wymagań ustawowych zakończył się 31.01.2024 roku złożeniem wniosku o certyfikację i wpis do rejestru do wyznaczonej jednostki (UDT).

Po złożeniu wniosku UDT będący jednostką certyfikującą dokonał dwuetapowego sprawdzenia polegającego na:

  • rewizji złożonej dokumentacji (procedur, instrukcji, regulaminów) oraz sprawdzeniem dokumentacji personelu (szkolenia, doświadczenie),
  • fizycznego audytu przeprowadzonego przez inspektora UDT, który odbył się w miejscowości Piaski, w której znajduje się Magazyn Centralny oraz biura lokalne PGE Energia Odnawialna.

Sprawdzenie zakończyło się wynikiem pozytywnym, dzięki czemu 21 marca 2024 roku spółka PGE Energia Odnawialna S.A. uzyskała status certyfikowanego serwisu oraz została wpisana do prowadzonego przez UDT rejestru.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych o łącznej mocy 797 MW co stanowi największą flotę w Polsce.