Plan połączenia PGE Energia Odnawialna S.A. z PGE Energia Natury Sp. z o.o. z dnia 01.08.2017

02.08.2017

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadająca kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 929 218 930,00 PLN, niniejszym informuje:

TREŚĆ OGŁOSZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLANU POŁĄCZENIA

W dniu 1 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez Zarząd spółki PGE Energia Odnawialna S.A. plan połączenia ze spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. Ww. plan połączenia został uzgodniony pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. jako spółką przejmującą, a PGE Energia Natury sp. z o.o. jako spółką przejmowaną. PGE Energia Odnawialna S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 500 §21 KSH udostępnia niniejszym plan połączenia.

 

Szczegóły do pobrania w formacie pdf: (●)