Plan połączenia PGE Energia Odnawialna S.A. z PGE Energia Natury Sp. z o.o. z dnia 24.10.2016

25.10.2016

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadająca kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 929 218 930,00 PLN, niniejszym informuje:

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

Mieczysław Koch – Prezes Zarządu

Lucyna Kwiatos  – Wiceprezes Zarządu

Jacek Sak - Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Müller - Wiceprezes Zarządu

Jacek Rusiecki – Wiceprezes Zarządu

Jedynym akcjonariuszem spółki PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLANU POŁĄCZENIA

W dniu 24 października 2016 roku został przyjęty przez Zarząd spółki PGE Energia Odnawialna S.A. plan połączenia ze spółką PGE Energia Natury sp. z o.o.

Ww. plan połączenia został uzgodniony pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. jako spółką przejmującą, a PGE Energia Natury sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

PGE Energia Odnawialna S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 500 §2<sup>1</sup> KSH udostępnia niniejszym plan połączenia.

Szczegóły do pobrania w formacie pdf: (●)