Powstał Południowo-Zachodni Klaster Energii

25.09.2017

Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii zawarli przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu zgorzeleckiego, dwóch spółek z Grupy PGE oraz dziesięciu lokalnych przedsiębiorstw i instytucji.

Głównym celem utworzenia klastra jest poprawa jakości powietrza w regionie, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie rozwoju tego obszaru.

Sygnatariuszami porozumienia – Partnerami Założycielami są samorządy lokalne: Powiat Zgorzelecki, Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Gmina Zawidów, spółki Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów) oraz PGE Energia Odnawialna, a także lokalni przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS, MegaSerwis, EPORE, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans”, ELBEST, Polskie Pomidory, Citronex I, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Południowo-Zachodni Klaster Energii przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz poprawiając stan środowiska, w tym jakość powietrza. Projekt uwzględnienia lokalną specyfikę i potrzeby aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, m.in. wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Klaster energii to stosunkowo nowy model biznesowy, który szybko znalazł podatny grunt w polskich warunkach. To jedna z wielu inicjatyw wpływających na innowacyjność nie tylko sektora energetycznego, ale i całego regionu. Cieszymy się że taka kooperatywa powstaje na terenie powiatu zgorzeleckiego – powiedziała Urszula Ciupak, Starosta Zgorzelecki.

Południowo-Zachodni Klaster Energii to kolejna tego typu inicjatywa w Polsce. W ramach klastra podejmowane będą działania mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnego przekazywania wiedzy, środków oraz najnowszych, innowacyjnych technologii.  Poprzez aktywizację mieszkańców powiatu klaster będzie sprzyjał także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

W klastrze znajdzie się również miejsce dla wysokosprawnej kogeneracji zawodowej produkującej energię elektryczną i ciepło na rynek lokalny. Zapewni to partnerom klastra bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności cenowej – podkreśla Sławomir Zawada, prezes zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy PGE.

Energetyka zawodowa wspiera społeczności lokalne w osiągnięciu najważniejszego celu, jakim jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, szczególnie na obszarach mniej zurbanizowanych. Mikroistalacje OZE będą stanowić swoiste uzupełnienie energetyki zawodowej, która jest i jeszcze przez długie lata będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski – dodaje prezes Sławomir Zawada.

Jedną z kluczowych przewag Południowo-Zachodniego Klastra Energii jest zapewnienie bilansowaniai współdziałania źródeł OZE z bardziej przewidywalnymi i łatwiej sterowalnymi źródłami konwencjonalnymi. Dla zapewnienia stabilności dostaw energii użytkownikom końcowym, PGE Energia Odnawialna, inna spółka z Grupy PGE, przewiduje m.in. budowę magazynu energii.

Południowo-Zachodni Klaster Energii wpisuje się w strategię działania Grupy PGE. Jest to nowy obszar biznesu wychodzący naprzeciw zmieniającemu się modelowi rynku energii elektrycznej. Zawarte porozumienie jest doskonałym przykładem budowania lokalnych partnerstw, nastawionych na rozwój i współpracę – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

W tym samym dniu listy intencyjne w zakresie planowanej w przyszłości współpracy w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii podpisały również Tauron Dystrybucja, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska, a także Narodowa Agencja Poszanowania Energii.