Rakowice - budowa elektrowni wodnej w obrębie kopalni kruszyw

16.10.2007

Stopień wodny Rakowice zlokalizowany jest na 167 kilometrze rzeki Bóbr, 3 km poniżej Lwówka Śląskiego w województwie dolnośląskim. Składać się będzie z jazu oraz elektrowni wodnej usytuowanej na przełożonym odcinku koryta rzeki, w obszarze górniczym Kopalni Kruszyw Rakowice.

Generalnym projektantem jest Hydroprojekt Warszawa. Inwestorami: Elektrownie Szczytowo - Pompowe S.A. oraz Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.

Stopień wodny wybudowany zostanie w obrębie istniejącej kopalni kruszyw, poza granicami obszaru górniczego. Tereny na których powstanie inwestycja stanowią własność Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Zielonej Górze.

Dotychczasowa eksploatacja kruszywa odbywa się z wyrobiska położonego na północ od Lwówka Śląskiego w rejonie miejscowości Rakowice Wielkie i Rakowice Małe. Dotychczas wyeksploatowano ok. 180 ha, z tego ok. 130 ha to wyrobiska zalane wodą.

Celem udostępnienia do eksploatacji złóż prawobrzeżnych Bobru planowane jest przełożenie rzeki i skierowanie przez istniejące wyrobisko.

ELEKTROWNIA

Ukształtowanie terenu w tym rejonie pozwala na przełożenie koryta Bóbru i na przełożenie rzeki przez wyrobisko kopalni Rakowice.

Elektrownia wodna i jaz usytuowane maja być na połączeniu przełożonego odcinka rzeki z wyrobiskiem, gdzie poprzez skrócenie biegu rzeki uzyskany morze być spad odpowiadający wymogą hydroenergetycznym.

Spad brutto powstały w wyniku skrócenia biegu rzeki i spiętrzenia Bobru wynosi 8,85 m., co przy średniorocznym przepływie wynoszącym 17,6 m3/s. umożliwia jego wykorzystanie energetyczne.

Budynek elektrowni będzie obiektem piętrzącym, usytuowanym po prawej stronie jazu ruchomego i oddzielony filarem działowym. Dopływ wody do wlotu elektrowni odbywać się będzie przez poszerzenie kanału dopływowego do jazu. Obiekt nie będzie wyposażony w upust płuczący z racji położenia powyżej stopnia dużego zbiornika retencyjnego Pilichowice, przechwytującego rumowisko.

Stopień wybudowany będzie na obrzeżu eksploatowanego wyrobiska. Roboty budowlane będą prowadzone do poziomu 195,5 w wykopie szerokoprzestrzennym oraz poniżej tej rzędnej w wykopie zabezpieczonym ścianką szczelną zagłębioną w warstwie nieprzepuszczalnej. Budowa i praca elektrowni nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych wynikających z istnienia stopnia piętrzącego.

Ponadto, realizacja inwestycji umożliwi dalszą eksploatację złóż kruszywa naturalnego zalegającego w środkowej części doliny w której znajduje się obecne koryto rzeki.

EKOLOGIA

Aktualne stosunki przepływu w rzece pozostaną bez zmian, nie zostanie zwiększone zagrożenie powodziowe niżej położonych terenów. Praca elektrowni będzie miała ponadto korzystny wpływ na biosferę - natlenienie wody korzystne dla samooczyszczania się wody i życia biologicznego.

Przepływowy charakter elektrowni będzie sprzyjał gromadzeniu się ryb w stanowisku dolnym. W związku z tym przewiduje się standardową ochronę ryb przed kłusownikami.

Produkcja energii w elektrowni nie będzie powodować zanieczyszczenia wody jak i atmosfery. Wszelkie zagrożenia związane z działalnością elektrowni wyeliminowane będą przez odpowiednie rozwiązania techniczne.

W EW Rakowice zainstalowane będą turbozespoły mające dodatkową ochronę przed nadmiernymi zakłóceniami akustycznymi i wibracją.

Budynek elektrowni będzie prawie całkowicie zagłębiony w ziemi, co dodatkowo tłumić będzie odgłos pracujących turbin.

Po zakończeniu robót inwestycyjnych, przeprowadzone zostaną zabiegi rekultywacyjne, mające na celu uporządkowanie terenu.