Sukces PGE na aukcji OZE. Zwyciężyło 19 projektów fotowoltaicznych

25.06.2021

Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni słonecznych powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

- Sukces PGE, to kolejny ważny krok na drodze do realizacji naszych planów inwestycyjnych związanych z rozwojem sektora OZE w Grupie Kapitałowej PGE. Co ważne, instalacje fotowoltaiczne będziemy budować nie tylko w ramach systemu aukcyjnego, ale również w oparciu o długoterminowe kontrakty na sprzedaż energii elektrycznej (PPA). Na początku czerwca podpisaliśmy w tej sprawie m.in. siedmioletnią umowę z PGE Polską Grupą Energetyczną, która kupi od nas bezpośrednio energię pochodzącą z elektrowni fotowoltaicznych o mocy 25 MW -  mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna

Zgodnie z Programem PV, Grupa Kapitałowa PGE zamierza uruchomić w ciągu dekady nawet 3 GW mocy w instalacjach słonecznych i umocnić się na pozycji lidera rynku odnawialnych źródeł energii w kraju. Spółka zabezpieczyła już na ten cel ponad 2500 ha gruntów, na których będzie można postawić farmy PV o łącznej mocy ok. 2 GW

Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Zwycięzcami zostały podmioty, które zaoferowały cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 PLN/MWh, otrzymując w zamian gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta nie zmieni się w całym piętnastoletnim okresie wsparcia. W przypadku projektów PV Grupy PGE, chodzi o lata 2023-2037.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW. W zeszłym roku spółka uruchomiła cztery instalacje słoneczne: PV Lesko, PV Bliskowice oraz PV Lutol 1 i PV Lutol 2.