VI edycja konkursu "Przyjaźni Środowisku" - Nagroda "Mecenas polskiej ekologii" dla Prezesa Zarządu

19.10.2007

W dniu 18 stycznia 2005 roku odbyło się wręczenie nagród w szóstej edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", nad którym honorowy patronat objął Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tytułem "Mecenas polskiej ekologii" uhonorowano Jana Tokarza, prezesa Zarządu ESP S.A. Nagrodę z rąk szefa kancelarii Prezydenta RP Jolanty Szymanek - Deresz Jan Tokarz odebrał osobiście na uroczystej gali w hotelu Wiktoria w Warszawie.

Konkurs ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" od lat cieszy się dużą popularnością. To właśnie dzięki niemu swój dorobek i działania proekologiczne zaprezentować mogą szerokiemu gronu miasta, gminy i firmy, które zaangażowane są w działania ekologiczne i edukację związaną z ochroną środowiska. Przez wszystkie lata obecności na polskim rynku elektroenergetycznym ESP S.A. starają się brać czynny udział w inwestowaniu w nowe źródła energii odnawialnej, a także w promowaniu odnawialnych źródeł energii.

Działalność ESP S.A. jako firmy związanej z ochroną środowiska, kapituła konkursu "Przyjaźni Środowisku" dostrzegała wielokrotnie. W latach 2002 - 2003 Spółka została wyróżniona certyfikatem "Firma Przyjazna Środowisku". W ubiegłym roku ESP S.A. przyznano tytuł "Mecenasa Polskiej Ekologii", doceniając środki zainwestowane przez firmę w ochronę przyrody, budowę ekologicznych elektrowni i propagowanie symbiozy pomiędzy przemysłem a ekologią. Elektrownie Szczytowo - Pompowe S.A. od momentu utworzenia aż do chwili obecnej udowadniają, że możliwe jest produkowanie energii elektrycznej bez negatywnych skutków dla środowiska.

EKOLOGIA W ESP S.A.

Głównym obszarem działalności Elektrowni Szczytowo - Pompowych S.A. jest świadczenie usług systemowych. Drugim istotnym elementem przychodów Spółki jest produkcja zielonej energii. Jako firma zajmująca się hydroenergetyką, ESP S.A. mają na codzień bezpośredni kontakt z przyrodą - z wodami płynącymi, z rolnictwem, z eksploatacją zbiorników wodnych, krajobrazem, a także z transportem i turystyką. W kolejnych edycjach konkursu ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" Spółka była wysoko oceniana za minimalizację oddziaływania na środowisko. Wśród ekologicznych działań, które ESP S.A. podejmują, są przede wszystkim zabezpieczenia własnych obiektów przed szkodliwym wpływem na otoczenie. Takie zagrożenia jak: wycieki olejów czy smarów z eksploatowanych urządzeń zostały wyeliminowane poprzez odpowiednie konstrukcje urządzeń oraz staranne oczyszczanie ścieków. Każdy z zakładów, który jest budowany przy jazach posiada własną oczyszczalnię ścieków zaolejonych, w nowych elektrowniach wprowadzane są biodegradalne smary, które w kontakcie z wodą nie powodują jej zanieczyszczenia. Dookoła wznoszonych przez ESP S.A. elektrowni stwarza się jak najkorzystniejsze warunki dla środowiska naturalnego, między innymi budując specjalne przepławki, umożliwiające wędrówkę ryb. Warto wspomnieć o jedynym w Polsce, gumowym zamknięciu jazu dla elektrowni Żagań II na rzece Bóbr, będącym absolutnym novum w tej części Europy. Eksploatacja przez Spółkę zbiorników wodnych różnego typu stwarza możliwości magazynowania wody na wypadek powodzi i innych zdarzeń losowych. Również hałas jest skutecznie minimalizowany. W nowoczesnych urządzeniach, zainstalowanych w wyniku przeprowadzanych modernizacji, poziom hałasu jest znacznie niższy niż wcześniej. ESP S.A. stwarzają ponadto możliwości zagospodarowania otoczenia swoich elektrowni do celów turystycznych. Przykładem może być położona w sercu polskich Bieszczadów Elektrownia Wodna Solina. Zalew Soliński, największe sztuczne jezioro w Polsce, to magnes od lat przyciągający turystów. Będąca własnością ESP S.A. zapora w Solinie jest obiektem o wyjątkowym znaczeniu krajobrazowym i przeciwpowodziowym. Ze zbiorników ESP S.A. korzystają aglomeracje miejskie. Przykładem może być Zbiornik Czaniecki na rzece Sole, który służy do zasilania Katowic w wodę pitną. Elektrownie Szczytowo - Pompowe biorą też udział w utrzymaniu stopni wodnych, współpracując z gospodarką wodną finansowaną z budżetu państwa. Spółka w znaczący sposób wpływa na eksploatację i utrzymanie stopni wodnych na odpowiednim poziomie technicznych. Elektrownie Szczytowo - Pompowe mają też swój wkład w popularyzowaniu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, wydając biuletyn informacyjny "Ekoenergia".

INWESTYCJE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Elektrownie Szczytowo - Pompowe S.A. od wielu lat realizują program rozwoju zdolności wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii.

W latach 1997 - 2003 ESP S.A. zbudowały lub zmodernizowały dziesięć nowych, małych elektrowni wodnych, produkujących "zieloną energię". Zwiększyło to zdolności produkcyjne "zielonej energii" o ponad 42 tyś MWh. W roku 2003 zakończono modernizację elektrowni wodnej Solina, podnosząc jej moc zainstalowaną ze 136 do 200 MW, co zwiększa zdolność produkcyjną do 106 tyś MWh rocznie. Jest to ważny obiekt, doskonale wpisujący się w nowy trend, jaki zaznacza się obecnie w energetyce europejskiej i światowej - polegający na wykorzystaniu źródeł odnawialnych i minimalizacji wpływu przemysłu na środowisko. EW Solina z chwilą uzyskania 200 MW mocy stała się największą i najnowocześniejszą elektrownią na dopływie naturalnym w kraju.

Spółka ESP S.A. jest także aktywnym inwestorem kapitałowym w zakresie budowy nowych mocy elektrowni przepływowych. W 2004 roku oddano do eksploatacji elektrownię Krępna, zdolną wyprodukować ponad 7 tyś MWh zielonej energii rocznie. Obecnie budowana jest trzecia elektrownia tej kaskady - elektrownia Krapkowice. W 2005 roku planuje się oddanie do eksploatacji elektrowni wodnej Rakowice, zlokalizowanej na rzece Bóbr, o mocy 1,9 MW, dającej roczną produkcję "zielonej energii" do około 9 tyś MWh.

W tym roku Elektrownie Szczytowo - Pompowe S.A. będą mogły przede wszystkim poszczycić się zakończeniem modernizacji Elektrowni Wodnej Dychów, w wyniku której nastąpi podniesienie mocy zainstalowanej do 90 MW i wzrost sprawności do poziomu 93%. W wyniku tej modernizacji planuje się zwiększenie zdolności produkcyjnej EW Dychów do 82, 500 MWh "zielonej energii" rocznie.

Niezależnie od tych działań GK ESP podjęła intensywne prace dla realizacji programu osiągnięcia w 2007 roku, 350 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. W dniu 16 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza ESP S.A. przyjęła "Koncepcję rozwoju źródeł wytwórczych jako element strategii grupy kapitałowej PSE S.A.", w której szczegółowo przedstawiono program zbudowania z partnerami krajowymi i zagranicznymi ośmiu parków wiatrowych na terenie całego kraju. Działania te umożliwią utrzymanie udziału GK ESP S.A. w rynku zielonej energii w Polsce w wieloleciu do 2010 roku na poziomie 20%.

Przykładem aktywnej obecności ESP S.A. na rynku energetyki wiatrowej może być powołana 9 lipca 2003 roku nowa spółka z udziałem kapitałowym ESP S.A. Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk o mocy 30 MW. Kolejna farma wiatrowa to Wola Rafałowska, gdzie ESP S.A. biorą udział w podniesieniu kapitału spółki Mega, która jest właścicielem tej lokalizacji. Uruchomienie obu elektrowni jest planowane jeszcze w tym roku. ESP S.A. utrzymują także intensywne kontakty i planują współpracę z czołowymi firmami z zagranicy, jak GAMESA i EHN z Hiszpanii. We współpracy z tymi firmami, ESP S.A. planują w najbliższych latach, zbudowanie w różnych lokalizacjach farm wiatrowych o mocy po 50 MW. Prowadzone są też rozmowy z amerykańską firmą CANON, które mogą zaowocować znaczącymi projektami z zakresu energetyki wiatrowej.

Spółka angażuje się ponadto w inne działania mające na celu przetwarzanie energii w oparciu o biomasę i gaz. ESP S.A. planują rozwijać projekty w oparciu o biomasę, współpracując z partnerami samorządowymi dla rozwoju lokalnego rynku energii cieplnej. W Elblągu działa elektrownia biogazowa, będąca własnością Spółki, wykorzystująca odpady miejskie i gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

JAK BYĆ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU - STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALANEJ

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej powstało w 2001 roku, mając na celu wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących odnawialne źródła energii oraz powstawanie i rozwój przedsiębiorstw multienergetycznych w Polsce. SEO skupia 12 czołowych firm sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Są wśród nich : Elektrownie Szczytowo - Pompowe S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A., Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. Prezesem stowarzyszenia od dnia 15 listopada 2002 jest Prezes Zarządu ESP S.A. Jan Tokarz. Zarząd SEO działa w składzie: Prezes Zarządu - Jan Tokarz, Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Zakrzewski, Wiceprezes Zarządu - Lech Hryckiewicz.

Od momentu powstania, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej zajmuje się propagowaniem informacji o odnawialnych źródłach energii, w tym: biomasy, siły wiatru, energii wody, słońca i gazu. Jest platformą wymiany doświadczeń i informacji między różnymi członkami stowarzyszenia. Coraz więcej firm zgłaszających się do stowarzyszenia pokazuje, że koncepcja kierunków jego działalności trafiła na podatny grunt. SEO jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jest dostrzegane zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Stanowi wsparcie promocyjne dla członków stowarzyszonych, w tym dla ESP S.A. do wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

Zarówno działalność Stowarzyszenia, jak i otrzymana przez Prezesa Zarządu ESP S.A. Jana Tokarza nagroda "Mecenas Polskiej ekologii" mogą świadczyć o tym, jak być przyjaznym środowisku.