RADA NADZORCZA PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie Uchwały nr 67/13/IX/20 z dnia 22 maja 2020 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

 

I. Kandydatem na Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A. (dalej: „Spółka”) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia
usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a w szczególności:

a) spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
b) nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
c) nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

II. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Dodatkowymi atutami kandydata na Prezesa Zarządu będzie:
1) znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów zagranicznych;
2) doświadczenie w branży energetycznej;
3) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub technicznych;
4) ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych potwierdzone odpowiednim dyplomem.

IV. Każdy kandydat na Prezesa Zarządu składa zgłoszenie kwalifikacyjne (dalej: „Zgłoszenie”), które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2) dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
4) oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata określonych w Ogłoszeniu;
5) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

V. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest, na żądanie Rady Nadzorczej, do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Pisemne Zgłoszenia kandydatów na Prezesa Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Ogrodowa 59a, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00, w terminie do 29 maja 2020 r., do godziny 15.00. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.”. Przyjmujący Zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
PGE Energia Odnawialna S.A.
Sekretariat Zarządu
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.”.

VII. O dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki. Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

VIII. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do 28 maja 2020 r. Kandydatom udostępnione zostaną:
1) aktualny odpis Spółki z KRS;
2) Statut Spółki;
3) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018;
4) Schemat struktury organizacyjnej Spółki.
Informacje dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.pgeeo.pl „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.”

IX. Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w dniu 29 maja 2020 r.

X. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania Zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 1 do 3 czerwca 2020 r. w miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XII. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XIII. Zakres zagadnień będących przedmiotem poszczególnych rozmów kwalifikacyjnych dotyczyć będzie w szczególności wiedzy z zakresu:
1) wiedzy o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
2) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
4) doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

XIV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej o wyniku tego postępowania drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XV. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVI. Administratorem danych osobowych jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Ogrodowa 59a. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XVII. Po zakończeniu postępowań kwalifikacyjnych kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać Zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

pgeeo_site