Akcjonariat

Akcjonariat

AkcjonariuszUdział %
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.100%

 

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) nakłada na spółki akcyjne niebędące spółkami publicznymi, do których zalicza się PGE Energia Odnawialna S.A. (dalej: „Spółka”), następujące obowiązki:

  1. zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w ustawowym terminie, tj. nie później niż do dnia 30 września 2020 r.;
  2. wezwanie akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w spółce oraz udostępnienie informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki;
  3. zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej.

Z dniem 01.03.2021 r. wydane przez Spółkę dokumenty akcji utracą swoją moc obowiązującą, a moc prawną uzyskają wpisy do elektronicznego rejestru akcjonariuszy). Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

Realizując powyższe obowiązki ustawowe, Spółka w dniu 10 września 2020 roku zawarła z PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, a w następstwie dokonanych wezwań, dokumenty akcji Spółki posiadane przez jedynego akcjonariusza: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zostały złożone w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji w dniu 31 grudnia 2020 roku.