Dane spółki

NIP:
527-001-95-32

KRS:
0000044915

REGON:
010440872

BDO:
010440872

Kapitał zakładowy:
929 218 930 zł, w całości wpłacony

Adres siedziby Spółki:
ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

 

Przedmiot działalności spółki

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

W 2015 roku podjęta została decyzja o konsolidacji aktywów holdingu PGE związanych z wytwarzaniem energii w OZE w Grupie Kapitałowej PGE Energia Odnawialna S.A. Obecnie Grupa administruje 4 elektrowniami szczytowo pompowymi o łącznej mocy zainstalowanej 1537,235 MW, 29 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy zainstalowanej 95,757 MW, 21 farmami wiatrowymi o łącznej mocy 780 MW oraz 33 elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy zainstalowanej 126 MW. Grupa realizuje projekty rozwojowe koncentrujące się na wykorzystaniu energii wiatru, wody oraz słońca. 

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A.).

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych) wynosi ok. 2 530  MW.

Regulacyjne Usługi Systemowe realizowane są przez cztery elektrownie szczytowo-pompowe o łącznej mocy zainstalowanej 1537,235 MW. Dwie z nich – ESP Żarnowiec (710,6 MW) oraz ESP Porąbka-Żar (540 MW) – są największymi tego typu obiektami w Polsce. Elektrownie szczytowo-pompowe pozostają w gotowości do odbioru nadwyżki mocy z sieci elektroenergetycznej i jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzupełniają niedobory mocy w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Więcej informacji na temat roli i sposobu działania elektrowni szczytowo-pompowych można znaleźć w dziale poświęconym technologiom wytwarzania energii.

Głównymi kierunkami rozwoju PGE Energia Odnawialna S.A. są inwestycje w dziedzinie energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.