Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli kontrahentów PGE EO S.A.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych i wykorzystywanych w procesie zawierania i realizacji umów przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A (dalej PGE EO S.A.)

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: iod.eosa@gkpge.pl, pod numerem telefonu 885 773 360 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, otrzymaliśmy te dane bezpośrednio od Ciebie lub od przedstawiciela podmiotu (firmy, którą reprezentujesz lub dla której pracujesz) z którym negocjujemy lub zawieramy umowę.

IV. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie:

  1. W celu realizacji uprawnień i zobowiązań PGE EO S.A. wynikających z umowy, w szczególności poprzez prowadzenie rozmów, korespondencji lub poprzez innego rodzaju kontakty z wykorzystaniem Twoich danych osobowych;
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jeżeli zajdzie taka potrzeba, w tym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków;
  3. W celu prowadzenia działalności operacyjnej PGE EO S.A., w tym statystyki i raportowania;
  4. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

W każdym z wymienionych wyżej celów podstawą przetwarzania jest tzw. uzasadniony interes PGE EO S.A., czyli podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PGE EO S.A. polega na zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej poprzez umożliwienie zawierania i realizacji umów z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartych umów.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawierają umowę z PGE EO S.A. podstawą przetwarzania jest realizacja czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonanie umowy, czyli podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

V. Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w zakresie danych kontaktowych, tj. imię, nazwisko, nazwa pracodawcy lub innego podmiotu, który jest przez Ciebie reprezentowany, zajmowane stanowisko, służbowe numer telefonu i adres email, chyba że konieczność przetwarzania szerszego zakresu danych wynika z przepisów prawa.

VI. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej umowy, a jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie, do czasu zakończenia negocjacji. W każdym przypadku okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGE EO S.A..

VIII. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom z Grupy PGE, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz naszym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

IX. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców PGE EO S.A. przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, PGE EO S.A. może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W  przypadku przetwarzania danych na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, PGE EO S.A. zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez PGE EO S.A. sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

XI. Informujemy, że w procesie zawierania i realizacji umów, jak również dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.