Zbycie nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 7/35 o powierzchni 0,1482 ha zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynem) o powierzchni użytkowej 924 m2.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Działka nr: 7/35 o pow. 0,1482 ha, w obrębie geodezyjnym Wracławek, w gminie Gardeja w części zabudowana jest budynkiem użytkowym (magazynem), a w części użytkowana rolniczo (grunt orny).

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna/wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne (budynki gospodarcze, itp.). Nieco dalej występuje zabudowa usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Kształt działki jest regularny (zbliżony do prostokąta), a teren na którym leży posiada spadek w kierunku południowym. W sąsiedztwie działki występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, elektroenergetyczna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez dz. nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada klaso użytki: Bi o pow. 0,0494 ha, RIIIb o pow. 0,0988 ha.

Na terenie działki nr 7/35 znajduje się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - magazyn zbożowy w zespole dworsko-folwarcznym. Zgodnie z GEZ-em budynek powstał na początku XX w., zgodnie z wypisem z kartoteki budynków - w 1920r. Budynek magazynowy wybudowany typowo tj. cegła, tynki, drewno. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły czerwonej pełnej, budynek nieotynkowany. Strop o konstrukcji drewnianej (belki, słupy, legary - grubej konstrukcji). Budynek zarówno wewnątrz jak i zewnątrz okazały, stylowy, nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 15º. Okna w budynku na stalowych/drewnianych ramach. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne o różnych wysokościach (od 2,0 do 2,5 m).

 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00048394/1.

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 3) o powierzchni użytkowej 62,90 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 9,60 m², łącznie 72,50 m2, i udziałem 14/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na parterze. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka/WC, przedpokój. Podłoga w pokojach oraz na przedpokoju – panele podłogowe, podłoga w kuchni, łazience/WC – terakota. Ściany w łazience/ WC i częściowo w kuchni – płytki ceramiczne oraz powłoki malarskie na tynkach. W pokojach i na przedpokoju – powłoki malarskie na tynkach. Stolarka okienna – PCV. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, zimnej wody, kanalizacyjna, wentylacyjna (grawitacyjna), c.o. oraz c.w.u. - poprzez indywidualne źródło ciepła - tj. grzejniki i bojler elektryczny - znajdujące się w lokalu mieszkalnym. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym oraz funkcjonalnym.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal położony jest miejscowości Wracławek nr 1, w gminie Gardeja. Budynek mieszkalny II-kondygnacyjny, wybudowany w latach 50-tych XX w. w technologii tradycyjnej (cegła, tynki, drewno). Budynek nakryty dachem dwuspadowym z wykuszem o kącie nachylenia ok. 40º, konstrukcji drewnianej - wpisany do GEZ-u. Budynek murowany, otynkowany, nieocieplony na planie wydłużonego prostokąta. Okna w budynku PCV, częściowo drewniane.

 

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna oraz wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne. Nieco dalej występuje zabud. usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez działkę nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna) - występuje istniejący zjazd/wjazd na w/w działkę.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00042065/4.

Zdjęcia nieruchomości

 

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 4) o powierzchni użytkowej 35,20 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 7,00 m², łącznie 42,20 m2 i udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na parterze. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi: 1 pokój, kuchnia, łazienka/WC. Podłoga w pokoju oraz na przedpokoju – panele podłogowe, podłoga w kuchni, łazience/WC – terakota. Ściany w łazience/WC i częściowo w kuchni – płytki ceramiczne oraz powłoki malarskie na tynkach. W pokoju – powłoki malarskie na tynkach. Stolarka okienna – PCV. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, zimnej wody, kanalizacyjna, wentylacyjna (grawitacyjna), c.o. oraz c.w.u. - poprzez indywidualne źródło ciepła - tj. grzejniki i bojler elektryczny - znajdujące się w lokalu mieszkalnym. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym oraz funkcjonalnym.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal położony jest w miejscowości Wracławek nr 1, w gminie Gardeja. Budynek mieszkalny II-kondygnacyjny, wybudowany w latach 50-tych XX w. w technologii tradycyjnej (cegła, tynki, drewno). Budynek nakryty dachem dwuspadowym z wykuszem o kącie nachylenia ok. 40º, konstrukcji drewnianej - wpisany do GEZ-u. Budynek murowany, otynkowany, nieocieplony na planie wydłużonego prostokąta. Okna w budynku PCV, częściowo drewniane.

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna oraz wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne. Nieco dalej występuje zabud. usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez działkę nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna) - występuje istniejący zjazd/wjazd na w/w działkę.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00042066/1.

Zdjęcia nieruchomości

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha.

Lokalizacja

Nieruchomość położona w Koniecwałdzie, gmina Sztum.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do drogi gminnej utwardzonej (płyty typu jomba). W sąsiedztwie nieruchomości (kilkaset metrów) występują obiekty handlowo – usługowe, tj.: sklep spożywczo-przemysłowy. Najbliższe wielkopowierzchniowe obiekty handlowe m.in. Netto, Sokół, Polomarket, Lidl znajdują się w odległości ok. 2,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości występują tereny zielone oraz pobliskie jeziora. Nieco dalej występują parki miejskie, skwery. W odległości ok. 2,5 km zlokalizowane jest boisko przy pobliskiej szkole podstawowej. Kształt działki regularny – zbliżony do prostokątnego. Teren działki jest niezagospodarowany ze spadkiem w kierunku północnym. Obok działki występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi krajowej nr 55 - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez drogę gminną utwardzoną (płyty typu jomba). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada następujące klaso użytki: B-RIIIb o pow. 0,0965 ha. Łączna pow. działki wynosi 0,0965 ha.

Działka nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017r. wraz ze zmianą (Uchwała Nr XII/166/2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum) działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Mu - obszar istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno – biurową na działce oznaczonej nr 105/1, w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, gmina Sztum. Dla działki w dniu 29.06.2012 r. wydano decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (opłaty zapłacono).

Zdjęcia nieruchomości

Podstawowe informacje o nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego oznaczona w ewidencji jako działki gruntu nr 1277/1, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/16, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/8, 1277/9, 1277/20 o łącznej powierzchni 0,6178 ha, objęta KW nr BB1Z/00077338/6.

 

Lokalizacja

Ul. Beskidzka i Osiedlowa, Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, powiat żywiecki.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy głównej drodze o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 900 metrów od Jeziora Międzybrodzkiego i około 4,2 km od centrum Gminy Czernichów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz garaże. Na terenie działek lub w bliskim sąsiedztwie znajduje się  sieć gazowa, wodociągowa (sieć gminna), kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Kompleks działek jest ogrodzony, częściowo płotem z siatki w ramach stalowych, częściowo zaś ogrodzeniem z siatki montowanym na słupach stalowych. Nieruchomość posiada dogodny dostęp komunikacyjny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi turystyki i wypoczynku (UT10).

 

Dane kontaktowe

PGE Energia Odnawialna S.A.

Ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 492 1230 lub 665 850 381 w dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00.

Zdjęcia nieruchomości