Zbycie nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

 

PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915
ogłasza aukcję na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

 

Nr

Położenie

Oznaczenie nieruchomości / dodatkowe informacje

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

 

 

1.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 7/35 o powierzchni 0,1482 ha zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynem) o powierzchni użytkowej 924 m2. Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gosp. rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00048394/1

167.000,00 zł

 

17.000,00 zł

1.700,00 zł

 

 

 

2.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 3) o powierzchni użytkowej 62,90 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 9,60 m², łącznie 72,50 m2, i udziałem 14/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00042065/4

136.000,00 zł

14.000,00 zł

1.400,00 zł

 

 

 

3.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 4) o powierzchni użytkowej 35,20 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 7,00 m², łącznie 42,20 m2 i udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00042066/1

90.000,00 zł

9.000,00 zł

900,00 zł

 

 

 

4.

Koniecwałd

 gm. Sztum

woj. pomorskie

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego miasta i gminy Sztum - Mu - obszar istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno-biurową.

GD2I/00022746/3

44.000,00 zł netto

+ VAT (23%)

5.000,00 zł

500,00 zł

 

 

5.

Międzybrodzie Żywieckie

 gm. Czernichów

woj. śląskie

Niezabudowana nieruchomość gruntowa jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego, oznaczona jako działki gruntu o nr 1277/1, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/16, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/8, 1277/9, 1277/20 o łącznej powierzchni 6178 m2;

MPZP – usługi turystyki i wypoczynku (UT10).

BB1Z/

00077338/6

964.000,00 zł netto

+ VAT (23%)

97.000,00 zł

9.700,00 zł

 

Termin aukcji: 23 czerwca 2023r. godzina 10.00
Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A


Nieruchomości mogą zostać udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: +48 13 492 1230 lub 605 350 040). 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479, w tytule „dot. przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości nr …”. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21 czerwca 2023r. (data wpływu środków na rachunek Spółki). 

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę (do 60 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji).

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji:
- zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść, 
- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej nieruchomości,
- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń położenie (w tym granice) sprzedawanej nieruchomości.

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej; 
Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania; 
Do aukcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego. 

Względem sprzedawanych nieruchomości może być wymagane zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (ustawowe prawa pierwokupu), przy czym koszty zawarcia takiej umowy poniesie nabywca.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).
 

 

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 7/35 o powierzchni 0,1482 ha zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynem) o powierzchni użytkowej 924 m2.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Działka nr: 7/35 o pow. 0,1482 ha, w obrębie geodezyjnym Wracławek, w gminie Gardeja w części zabudowana jest budynkiem użytkowym (magazynem), a w części użytkowana rolniczo (grunt orny).

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna/wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne (budynki gospodarcze, itp.). Nieco dalej występuje zabudowa usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Kształt działki jest regularny (zbliżony do prostokąta), a teren na którym leży posiada spadek w kierunku południowym. W sąsiedztwie działki występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, elektroenergetyczna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez dz. nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada klaso użytki: Bi o pow. 0,0494 ha, RIIIb o pow. 0,0988 ha.

Na terenie działki nr 7/35 znajduje się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - magazyn zbożowy w zespole dworsko-folwarcznym. Zgodnie z GEZ-em budynek powstał na początku XX w., zgodnie z wypisem z kartoteki budynków - w 1920r. Budynek magazynowy wybudowany typowo tj. cegła, tynki, drewno. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły czerwonej pełnej, budynek nieotynkowany. Strop o konstrukcji drewnianej (belki, słupy, legary - grubej konstrukcji). Budynek zarówno wewnątrz jak i zewnątrz okazały, stylowy, nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 15º. Okna w budynku na stalowych/drewnianych ramach. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne o różnych wysokościach (od 2,0 do 2,5 m).

 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00048394/1.

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 3) o powierzchni użytkowej 62,90 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 9,60 m², łącznie 72,50 m2, i udziałem 14/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na parterze. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka/WC, przedpokój. Podłoga w pokojach oraz na przedpokoju – panele podłogowe, podłoga w kuchni, łazience/WC – terakota. Ściany w łazience/ WC i częściowo w kuchni – płytki ceramiczne oraz powłoki malarskie na tynkach. W pokojach i na przedpokoju – powłoki malarskie na tynkach. Stolarka okienna – PCV. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, zimnej wody, kanalizacyjna, wentylacyjna (grawitacyjna), c.o. oraz c.w.u. - poprzez indywidualne źródło ciepła - tj. grzejniki i bojler elektryczny - znajdujące się w lokalu mieszkalnym. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym oraz funkcjonalnym.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal położony jest miejscowości Wracławek nr 1, w gminie Gardeja. Budynek mieszkalny II-kondygnacyjny, wybudowany w latach 50-tych XX w. w technologii tradycyjnej (cegła, tynki, drewno). Budynek nakryty dachem dwuspadowym z wykuszem o kącie nachylenia ok. 40º, konstrukcji drewnianej - wpisany do GEZ-u. Budynek murowany, otynkowany, nieocieplony na planie wydłużonego prostokąta. Okna w budynku PCV, częściowo drewniane.

 

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna oraz wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne. Nieco dalej występuje zabud. usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez działkę nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna) - występuje istniejący zjazd/wjazd na w/w działkę.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00042065/4.

Zdjęcia nieruchomości

 

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 4) o powierzchni użytkowej 35,20 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 7,00 m², łącznie 42,20 m2 i udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na parterze. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi: 1 pokój, kuchnia, łazienka/WC. Podłoga w pokoju oraz na przedpokoju – panele podłogowe, podłoga w kuchni, łazience/WC – terakota. Ściany w łazience/WC i częściowo w kuchni – płytki ceramiczne oraz powłoki malarskie na tynkach. W pokoju – powłoki malarskie na tynkach. Stolarka okienna – PCV. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, zimnej wody, kanalizacyjna, wentylacyjna (grawitacyjna), c.o. oraz c.w.u. - poprzez indywidualne źródło ciepła - tj. grzejniki i bojler elektryczny - znajdujące się w lokalu mieszkalnym. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym oraz funkcjonalnym.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal położony jest w miejscowości Wracławek nr 1, w gminie Gardeja. Budynek mieszkalny II-kondygnacyjny, wybudowany w latach 50-tych XX w. w technologii tradycyjnej (cegła, tynki, drewno). Budynek nakryty dachem dwuspadowym z wykuszem o kącie nachylenia ok. 40º, konstrukcji drewnianej - wpisany do GEZ-u. Budynek murowany, otynkowany, nieocieplony na planie wydłużonego prostokąta. Okna w budynku PCV, częściowo drewniane.

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna oraz wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne. Nieco dalej występuje zabud. usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez działkę nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna) - występuje istniejący zjazd/wjazd na w/w działkę.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00042066/1.

Zdjęcia nieruchomości

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha.

Lokalizacja

Nieruchomość położona w Koniecwałdzie, gmina Sztum.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do drogi gminnej utwardzonej (płyty typu jomba). W sąsiedztwie nieruchomości (kilkaset metrów) występują obiekty handlowo – usługowe, tj.: sklep spożywczo-przemysłowy. Najbliższe wielkopowierzchniowe obiekty handlowe m.in. Netto, Sokół, Polomarket, Lidl znajdują się w odległości ok. 2,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości występują tereny zielone oraz pobliskie jeziora. Nieco dalej występują parki miejskie, skwery. W odległości ok. 2,5 km zlokalizowane jest boisko przy pobliskiej szkole podstawowej. Kształt działki regularny – zbliżony do prostokątnego. Teren działki jest niezagospodarowany ze spadkiem w kierunku północnym. Obok działki występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi krajowej nr 55 - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez drogę gminną utwardzoną (płyty typu jomba). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada następujące klaso użytki: B-RIIIb o pow. 0,0965 ha. Łączna pow. działki wynosi 0,0965 ha.

Działka nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017r. wraz ze zmianą (Uchwała Nr XII/166/2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum) działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Mu - obszar istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno – biurową na działce oznaczonej nr 105/1, w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, gmina Sztum.

Zdjęcia nieruchomości

Podstawowe informacje o nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego oznaczona w ewidencji jako działki gruntu nr 1277/1, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/16, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/8, 1277/9, 1277/20 o łącznej powierzchni 0,6178 ha, objęta KW nr BB1Z/00077338/6.

 

Lokalizacja

Ul. Beskidzka i Osiedlowa, Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, powiat żywiecki.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy głównej drodze o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 900 metrów od Jeziora Międzybrodzkiego i około 4,2 km od centrum Gminy Czernichów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz garaże. Na terenie działek lub w bliskim sąsiedztwie znajduje się  sieć gazowa, wodociągowa (sieć gminna), kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Kompleks działek jest ogrodzony, częściowo płotem z siatki w ramach stalowych, częściowo zaś ogrodzeniem z siatki montowanym na słupach stalowych. Nieruchomość posiada dogodny dostęp komunikacyjny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi turystyki i wypoczynku (UT10).

 

Dane kontaktowe

PGE Energia Odnawialna S.A.

Ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 492 1230 lub 665 850 381 w dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00.

Zdjęcia nieruchomości

Nieruchomości do dzierżawy

 

 

PGE Energia Odnawialna S.A.

z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915

ogłasza aukcję na dzierżawę następujących części nieruchomości gruntowych:

Lp.

Położenie

Część działki o nr ewid.

Powierzchnia [m2]

Przeznaczenie

Numer Księgi Wieczystej

 

Cena wywoławcza  

oraz stawka za 1 m2

[zł netto] + podatek VAT w wysokości
23
%

 Postąpienie

Lokalizacja

1

Olchowiec (Cypel)

obr. ew. Olchowiec

gm. Czarna

powiat bieszczadzki

1

2395

rekreacja

KS2E/00022375/3

 

8.622,00 zł

3,60 zł

440,00 zł

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej „karczmy
z bali”.

2

Olchowiec (Cypel)

obr. ew. Olchowiec

gm. Czarna

powiat bieszczadzki

264

1506

rekreacja

KS2E/00022375/3

5.421,60 zł

3,60 zł

280,00 zł

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej utwardzonej drogi.

3

Olchowiec (Cypel)

obr. ew. Olchowiec

gm. Czarna

powiat bieszczadzki

1

2954

rekreacja

KS2E/00022375/3

10.634,40 zł

3,60 zł

540,00 zł

Teren położony w końcowej części Cypla po prawej stronie.

4

Teleśnica Sanna

obr. ew. Teleśnica Sanna

gm. Ustrzyki Dolne

powiat bieszczadzki

1

1074

rekreacja

KS2E/00021424/5

3.866,40 zł

3,60 zł

200,00 zł

Teren położony w tzw. Zatoce Teleśnickiej po stronie wschodniej.

5

Polańczyk

obr. ew. Polańczyk

gm. Solina

powiat leski

296/2

1049

rekreacja

KS1E/00023246/0

3.776,40 zł

3,60 zł

190,00 zł

Teren położony w miejscowości Polańczyk przy drodze wojewódzkiej.

6

Polańczyk

obr. ew. Polańczyk

gm. Solina

powiat leski

296/2

1178

rekreacja

KS1E/00023246/0

4.664,88 zł

3,96 zł

240,00 zł

Teren położony w pobliżu przeprawy promowej na Wyspę Energetyk.

7

Rybne

obr. ew. Rybne

gm. Solina

powiat leski

273

1022

rekreacja

KS1E/00026218/6

3.679,20 zł

3,60 zł

190,00 zł

Teren położony w zatoce (tzw. Agrafka) w środkowej jej części,  na południowym brzegu zatoki.

8

Zawóz

obr. ew. Zawóz

gm. Solina

powiat leski

4

860

rekreacja

KS1E/00021532/8

3.835,60 zł

4,46 zł

200,00 zł

Teren położony po wschodniej stronie Cypla Zawóz na prawym brzegu zatoki u jej wejścia.

9

Zawóz

obr. ew. Zawóz

gm. Solina

powiat leski

46

679

rekreacja

KS1E/00021532/8

3.028,34 zł

4,46 zł

160,00 zł

Teren położony w miejscowości Zawóz za tzw. „górą”.

10

Zawóz (Sarzyna)

obr. ew. Zawóz

gm. Solina

powiat leski

46

1003

rekreacja

KS1E/00021532/8

3.610,80 zł

3,60 zł

190,00 zł

Teren położony w miejscowości Zawóz „Sarzyna” przy drodze gminnej.

11

Wołkowyja

obr. ew. Wołkowyja

gm. Solina

powiat leski

383/9

1006

rekreacja

KS1E/00021426/2

3.621,60 zł

3,60 zł

190,00 zł

Teren położony poniżej  drogi wojewódzkiej przy zjeździe obok kapliczki.

12

Wołkowyja

obr. ew. Wołkowyja

gm. Solina

powiat leski

383/9

1006

gospodarcze (pomost pływający)

KS1E/00021426/2

8.551,00 zł

8,50 zł

430,00 zł

Teren położony w miejscowości Wołkowyja  w pobliżu wiaty gminnej.

13

Werlas (Cypel)

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

485/4

1225

rekreacja

KS1E/00021716/2

4.410,00 zł

3,60 zł

230,00 zł

Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie zachodniej.

14

Werlas (Cypel)

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

485/4

1114

gospodarcze (pomost pływający)

KS1E/00021716/2

9.469,00 zł

8,50 zł

480,00 zł

Teren położony w środkowej części Cypla w kierunku zachodnim - poniżej parkingu końcowego na drodze dojazdowej do Cypla.

15

Werlas (Cypel)

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

485/4

1011

gospodarcze (pomost pływający)

KS1E/00021716/2

8.593,50 zł

8,50 zł

430,00 zł

Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie zachodniej.

16

Werlas (Cypel)

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

485/4

600

rekreacja

KS1E/00021716/2

2.676,00 zł

4,46 zł

140,00 zł

Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie zachodniej.

17

Lubkowo

obr. ew. Lubkowo

gm. Krokowa

powiat pucki

99/39

516

rekreacja

GD2W/00019591/9

1.702,80 zł

3,30 zł

90,00 zł

Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego.

 

 

Termin aukcji:

 

  • dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 1 do nr 16 w dniu 30 maja 2023 r.; godzina 10.00
  • dla nieruchomości gruntowej oznaczonej lp. nr 17 w dniu 31 maja 2023r.; godzina 11.30

 

Miejsce aukcji:

  • dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 1 do nr 16: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie, 38-610 Solina,
  • dla nieruchomości gruntowej oznaczonej lp. nr 17: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec, 84-250 Czymanowo.

 

Poniżej umieszczono mapę poglądową uwzględniającą wydzielone działki (lp. 1-16) położone w obrębie Zalewu Solińskiego oraz wydzieloną działkę
(lp. 17) położoną w obrębie Jeziora Żarnowieckiego oraz kolejno szczegółowe lokalizacje (lp. 1-17).

 

Nieruchomości mogą być udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu

  • nieruchomości gruntowe oznaczone lp. od nr 1 do nr 16            [ (+48) 13 49 21 219]
  • nieruchomości gruntowa oznaczona lp. nr 17                               [ (+48) 58 67 67 404]

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium przez uczestnika aukcji w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy: BANK PKO BP S.A. NR 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość lp. nr … . Termin wniesienia wadium: nie później niż w dniu przeprowadzenia aukcji (data wpływu środków na rachunek Spółki przed rozpoczęciem aukcji).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania
w imieniu uczestnika aukcji.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania, uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy, możliwe jest zaproponowanie zawarcia umowy dzierżawy następnemu uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny spośród pozostałych wnioskodawców.

Jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 30 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji, wadium wniesione przez uczestnika aukcji przepada na rzecz Spółki.

Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego Nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone.

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść.

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z wykazu, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się przed aukcją z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO) oraz akceptacja „Oświadczenie uczestnika aukcji”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (+48) 13 49 21 219.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19, podczas przedmiotowych aukcji wprowadzone zostaną niezbędne obostrzenia sanitarne.