Zbycie nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

 

PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915
ogłasza aukcję na sprzedaż następujących nieruchomości

 

Nr

Położenie

Oznaczenie nieruchomości / dodatkowe informacje

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

 

 

1.

Wracławek

 gm. Gardeja

woj. pomorskie

Prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 7/35 o powierzchni 0,1482 ha zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynem) o powierzchni użytkowej 924 m2. Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gosp. rolnych, hodowlanych i leśnych.

GD1I/00048394/1

91.000,00 zł

 

10.000,00 zł

1.000,00 zł

 

 

 

2.

Koniecwałd

 gm. Sztum

woj. pomorskie

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego miasta i gminy Sztum - Mu - obszar istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno-biurową. Dla działki w dniu 29.06.2012 wydano decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (opłaty zapłacono).

GD2I/00022746/3

39.680,00 zł netto

+ VAT (23%)

4.000,00 zł

400,00 zł

 

Termin aukcji: 23 maja 2024 r., godzina 12:00
Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki – adres: https://pgeeo.pl/przetargi/zbycie-nieruchomosci, a także na stronie PGE S.A.

Nieruchomości mogą zostać udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: +48 13 492 1230 lub 605 350 040).

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479, w tytule „dot. przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości nr …”. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21.05.2024 r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę (do 60 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji).

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji:

- zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,

- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej nieruchomości,

- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń położenie (w tym granice) sprzedawanej nieruchomości.

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej;

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.

Względem sprzedawanych nieruchomości może być wymagane zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (ustawowe prawa pierwokupu), przy czym koszty zawarcia takiej umowy poniesie nabywca.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 7/35 o powierzchni 0,1482 ha zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynem) o powierzchni użytkowej 924 m2.

 

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wracławku, gmina Gardeja.

 

Opis nieruchomości

Działka nr: 7/35 o pow. 0,1482 ha, w obrębie geodezyjnym Wracławek, w gminie Gardeja w części zabudowana jest budynkiem użytkowym (magazynem), a w części użytkowana rolniczo (grunt orny).

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna/wielorodzinna), grunty rolne, w tym gospodarstwo rolne (budynki gospodarcze, itp.). Nieco dalej występuje zabudowa usługowa (sklepy spożywczo-przemysłowe), w tym usługi celu publicznego tj. szkoła podstawowa, świetlica wiejska, biblioteka publiczna, OSP, kościół, itp. Kształt działki jest regularny (zbliżony do prostokąta), a teren na którym leży posiada spadek w kierunku południowym. W sąsiedztwie działki występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, elektroenergetyczna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez dz. nr 7/12 (droga gminna wewnętrzna). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada klaso użytki: Bi o pow. 0,0494 ha, RIIIb o pow. 0,0988 ha.

Na terenie działki nr 7/35 znajduje się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - magazyn zbożowy w zespole dworsko-folwarcznym. Zgodnie z GEZ-em budynek powstał na początku XX w., zgodnie z wypisem z kartoteki budynków - w 1920r. Budynek magazynowy wybudowany typowo tj. cegła, tynki, drewno. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły czerwonej pełnej, budynek nieotynkowany. Strop o konstrukcji drewnianej (belki, słupy, legary - grubej konstrukcji). Budynek zarówno wewnątrz jak i zewnątrz okazały, stylowy, nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 15º. Okna w budynku na stalowych/drewnianych ramach. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne o różnych wysokościach (od 2,0 do 2,5 m).

 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00048394/1.

Podstawowe informacje o nieruchomości

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha.

Lokalizacja

Nieruchomość położona w Koniecwałdzie, gmina Sztum.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do drogi gminnej utwardzonej (płyty typu jomba). W sąsiedztwie nieruchomości (kilkaset metrów) występują obiekty handlowo – usługowe, tj.: sklep spożywczo-przemysłowy. Najbliższe wielkopowierzchniowe obiekty handlowe m.in. Netto, Sokół, Polomarket, Lidl znajdują się w odległości ok. 2,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości występują tereny zielone oraz pobliskie jeziora. Nieco dalej występują parki miejskie, skwery. W odległości ok. 2,5 km zlokalizowane jest boisko przy pobliskiej szkole podstawowej. Kształt działki regularny – zbliżony do prostokątnego. Teren działki jest niezagospodarowany ze spadkiem w kierunku północnym. Obok działki występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi krajowej nr 55 - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez drogę gminną utwardzoną (płyty typu jomba). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada następujące klaso użytki: B-RIIIb o pow. 0,0965 ha. Łączna pow. działki wynosi 0,0965 ha.

Działka nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017r. wraz ze zmianą (Uchwała Nr XII/166/2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum) działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Mu - obszar istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno – biurową na działce oznaczonej nr 105/1, w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, gmina Sztum. Dla działki w dniu 29.06.2012 r. wydano decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (opłaty zapłacono).

Zdjęcia nieruchomości